3.2.7. Gázmérők

3.2.7. Gázmérők

3.2.7.1. A legfeljebb 100 m3/h névleges együttes térfogatáramú membrános (lemezházas) gázmérők elhelyezésének követelményei

A gázmérő elé (mérőkötésébe) elzáró szerelvény beépítése kötelező.

Ha a házi nyomásszabályozó és a legfeljebb 6 m3/h névleges térfogatáramú gázmérő közvetlenül, együtt kerül elhelyezésre, akkor elegendő a nyomásszabályozó előtt közvetlenül elhelyezett elzáró szerelvény (3.8. sz. ábra)

3.8. sz. ábra

A házi nyomásszabályozó és a gázmérő együttes szerelése

Almérőt a földgázelosztó feltételeinek és a Szabályzat előírásainak betartásával szabad beépíteni.

3.2.7.1.1. Általános követelmények

a)    140 kW-nál nagyobb összes hőterhelésű gázfogyasztó készülékek helyiségébe, 0,4 kV-nál nagyobb feszültségű villamos berendezéseket tartalmazó helyiségbe, valamint "A" vagy "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségbe gázmérő nem szerelhető.

b)    A gázmérő és a legközelebbi gázfogyasztó berendezés közötti vízszintes vetületben mért távolság legalább 1 m legyen. Ez a távolság beépített szigetelőfal esetén 0,5 m-ig csökkenthető.

c)    A gázmérő legközelebbi éle és füstcső, melegvíz vagy gőz (fűtési) vezeték legközelebbi alkotója közötti távolság legalább 0,5 m legyen.

d)    Gázmérő könnyen éghető falszerkezetre, éghető vagy hőre lágyuló burkolatú falra nem szerelhető.

e)    Gázmérőt szabadban, külső falon csak megfelelő mechanikai és káros hőhatás elleni védelem biztosításával szabad szerelni. A védelem módját és megoldását a gázszolgáltató határozza meg.

fi 6 m3/h névleges térfogatáramnál nagyobb gázmérő mindkét (belépő és kilépő) oldalán legyen elzáró szerelvény,

g)    Középnyomású nyomásszabályozóról ellátott membrános (lemezházas) gázmérő épületen belül csak akkor helyezhető el, ha a nyomásszabályozó kétfokozatú vagy védőmembrános.

h)    Nagyközép nyomású nyomásszabályozóról ellátott membrános (lemezházas) gázmérő épületben nem helyezhető el.

3.2.7.1.2. Gázmérők elhelyezése épületen kívül

Gázmérőt szabadban külső falon megfelelő mechanikai védelem biztosításával szabad szerelni. A védelem módját és megoldását a földgázelosztó technológiai utasításban köteles rögzíteni.

Ha a gázmérőt külső falra, lépcsőházba, közös használatú térbe szerelik fel, akkor azt zárható ajtójú fülkében vagy szekrényben kell elhelyezni.

A gázmérők szerelési helyigényének méreteit, a fülkék vagy szekrények méreteit és kivitelét a földgázelosztó technológiai utasításaikban szabályozzák.

3.2.7.1.3. Membrános (lemezházas) gázmérők elhelyezése pincében, alagsorban

Pincében, alagsorban gázmérő akkor helyezhető el, ha a Szabályzat vonatkozó pontjainak betartásán kívül az alábbi feltételek is teljesülnek:

-    a pince vagy annak a gázmérő elhelyezésére szolgáló helyisége, vagy fülkéje nem korrózióveszélyes,

-    a    pince    talajvíz ellen szigeteléssel és szilárd padlóburkolattal    rendelkezik,

-    a    pince    belmagassága, illetve űrszelvénye legalább 1,7 x 0,8 m.

-    a    pince    átszellőzése biztosított

Több    szinten    át egymással összefüggő belső légteret képező    helyiségben (több szintes lakások

előszobája, belépője, közületek önálló belső feljárója, stb.) gázmérő a földgázelosztó hozzájárulásával helyezhető el.

Lépcsőházban szintenként a gázmérő az előírások szerinti - szellőzőnyílásokkal rendelkező - fülkében vagy szekrényben elhelyezhető.

3.2.7.1.4. Membrános (lemezházas) gázmérők csoportos szerelése

A gázmérők csoportos szerelése (vagy a bérleményből való kihelyezése) megengedhető, ha a következő feltételek teljesíthetők:

-    csak az épület közös használatú terében lehetnek, ha oda a bejutás a nap bármely szakában biztosítható,

-    együttes vagy külön-külön, kulccsal zárható szekrénybe kerülnek,

-    ha a mérő nem a fogyasztási hely bejárata mellett, vagy azzal nem azonos szinten (emeleten) van, akkor a fogyasztói vezetéket a fogyasztási helyen belül az oda való belépés helyén (lehetőleg a gázfogyasztó készülék helyiségén kívül) elzáróval kell ellátni, amelynek magassága azonos a gázmérő csatlakozás magasságával. Az elzárót mechanikai sérüléstől és illetéktelen beavatkozástól megfelelően védeni kell.

-    Ha a gázmérő(k) lépcsőházban vagy azzal légtér összeköttetésben lévő folyosón, közös helyiségben kerül(nek) elhelyezésre, akkor a lépcsőház felső szintje nyitható nyílászáróval rendelkezzen.

3.2.7.2. A 100 m3/h-nál nagyobb névleges térfogatáramú membrános (lemezházas) gázmérők elhelyezésének további követelményei

Gázmérő gázfogyasztó berendezéssel azonos helyiségben - az ipari fogyasztók szekunder mérésre alkalmazott turbinás és mérőperemes gázmérőinek kivételével - nem helyezhető el.

a)    Egy helyen (helyiségben) telepített, 100 m3/h összes névleges térfogatáramúnál nagyobb gázmérő(k) elhelyezésére külön gázmérő helyiséget kell létesíteni.

b)    A gázmérők helyiségeit "A" "Fokozattan tűz- és robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba kell sorolni, és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kell kialakítani.

c)    A külön gázmérőhelyiséget épületben külső fal mentén, a földgázelosztó és a létesítmény kezelője által egyaránt bármikor könnyen megközelíthető helyen, lehetőleg földszinten kell létesíteni.

d)    Bejárata szabadból vagy az épület közös, jól szellőzött és mindenkor megközelíthető teréből nyíljon.

e)    A mérőhelyiség bejáratához a tűzveszélyességi osztályt jelölő figyelmeztető táblát kell elhelyezni és 1 db 55A és 233B valamint C oltási teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

f)    A külön gázmérőhelyiséget szabaddal össze kell szellőztetni úgy, hogy az alsó-felső szellőző együttes szabad keresztmetszete a gázmérő helyiség alapterületének 1%-át érje el. A szellőző alsó éle a külső szinttől legalább 300 mm-rel magasabb legyen. A szellőzők más nyílászáróktól legalább 1 m-re legyenek. A szellőzőt mechanikai védelemmel - legfeljebb 15 mm résszélességű, vagy lyukbőségű ráccsal, huzalhálóval vagy fix zsaluval - kell ellátni.

g)    Gázmérőhelyiség szellőztetésére szükség esetén csak önálló szellőzőkürtöt, szellőzőcsatornát szabad alkalmazni.

h)    A gázmérőhelyiség határoló falai és nyílászárói az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerintiek legyenek. Szikrát adó, vagy elektrosztatikus feltöltődést okozó padlóburkolatot nem szabad alkalmazni. A

létesítmény villámvédelmét, amennyiben szükséges a hivatkozott Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint csak arra jogosult tervező tervezheti.

i)    Fűtése közvetett lehet. Közvetlen fűtésre csak robbanás biztos kivitelű zárt égésterű gázkályha

használható, amelynek felületi hőmérséklete a 300 °C-ot nem haladja meg és gyújtószerkezete a helyiségen kívül van.

j)    A gázmérőhelyiséget nem szabad 140 kW egység- és 1400 kW összteljesítmény feletti hőtermelő

berendezéssel egymásba nyílóan létesíteni. k)    Ha a gázellátás külön nyomásszabályozó egységről történik és a gázmérőhelyiség a primer oldali

(közműre vagy távvezetékre csatlakozó) nyomásszabályozókra előírt védőtávolságnál a szabályozó állomáshoz közelebb vagy azzal együtt kerül telepítésre; - akkor az adott nyomásszabályozó - vagy fogadó állomásra érvényes előírások vonatkoznak a gázmérő helyiségre is.

l)    Gázmérő helyiségében tűzveszélyes tevékenység csak a gázmérő(k) és szerelvényezéseik teljes

nyomás- és gázmentesítését követően végezhető, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó - Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített - szabályoknak megfelelően.

3.2.7.3. Gázmérő nélküli fogyasztás

3.2.7.3.1. Létesítés és műszaki biztonsági feltételek

Mérő nélküli fogyasztás esetén a csatlakozó- vagy a fogyasztói vezetékbe - a telekhatáron, illetőleg az épületen kívül a fogyasztói főelzárótól függetlenül - az épületbe, lakásba, bérleménybe történő belépés előtt (közös, hozzáférhető helyiségben) további, jogi zárral zárható elzáró szerelvényt is be kell építeni (ld. 7.8.a) sz. ábra).

3.2.7.4. A nem membrános (nem lemezházas) gázmérők elhelyezése

Amennyiben a gázmérő nyomásszabályozóval együtt - egy helyiségben, térben - van szerelve, úgy a helyiséget, teret "A" tűzveszélyességi osztályba kell sorolni, és ennek megfelelően az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti feltételeket kell biztosítani.

Minden más esetben a gázmérő helyiségét (elhelyezési terét) "D" tűzveszélyességi osztályba kell sorolni, és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti feltételeket kell biztosítani.

m) A villámvédelem biztosításának szükségessége esetén annak terveit csak ilyen feladatra jogosult szaktervező készítheti el. Gázmérő helyiségében tűzveszélyes tevékenység csak a gázmérő(k) és szerelvényezéseik teljes nyomás- és gázmentesítését követően végezhető az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó - Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített -szabályoknak megfelelően. A gázmérő üzemeltetője, kezelője a gázmérővel, mérési rendszerrel kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási munkákat a földgázelosztóval ellenőriztetett műveleti utasítás szerint kell, hogy végezze.

vissza a tartalomjegyzékhez