6. Az üzemeltetés követelményei

6. Az üzemeltetés követelményei

6.1. Üzemeltetés

A felhasználó, illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozó vezetéket és a felhasználói berendezést:

-    rendeltetésszerű állapotban tartani,

-    rendeltetésszerűen üzemeltetni,

-    a szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni,

-    minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni,

-    a hatósági, illetve a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani,

-    műszaki biztonsági szempontból időszakonként felülvizsgáltatni.

Az üzemeltető a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés biztonságos üzemét veszélyeztető körülmény észlelése esetén annak kijavítására, a kijavítás megtörténtéig a használat szüneteltetése mellett haladéktalanul intézkedni tartozik.

A felhasználói berendezés üzemeltetésének műszaki biztonsági feltételeit befolyásoló üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása (nyílászárók cseréje vagy tömítése, elszívó szellőzés létesítése, stb.) tervezői felülvizsgálatot követően történhet.

A gázmérő üzemeltetése és a vonatkozó jogszabályok [1991. évi XLV. törvény a mérésügyről; 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról] szerinti időszakos hitelesíttetése eltérő megállapodás hiányában a mérő tulajdonosának kötelezettsége.

A földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó a már üzembe helyezett csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés üzemét részben, vagy egészben - a kizárás alapjául szolgáló állapot fennállásáig - letilthatja:

-    ha az üzemeltető a csatlakozó vezetéket és a felhasználói berendezést az életre, a testi épségre, az egészségre, vagy a biztonságra veszélyes módon, nem rendeltetésszerűen használja,

-    ha a nyomásszabályozó, vagy a gázmérő működését befolyásolja,

-    ha a felhasználói berendezés ellenőrzését, illetve

-    ha a gázmérő leolvasását a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó megbízottja részére nem teszi lehetővé.

6.2. Karbantartás, javítás

Az ingatlan tulajdonosa, használója, tartályos pébégáz ellátás esetén az üzemeltető, eltérő megállapodás hiányában köteles gondoskodni a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés rendszeres karbantartásáról, javításáról szükség szerinti cseréjéről. A tulajdonos köteles a létesítményre vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat, a karbantartások előírt gyakoriságával, a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés tartozékainak gyártói előírásai és a létesítményre vonatkozó tervezői előírások szerint végrehajtani. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja. Javítás során a gáz csatlakozó vezetéken vagy felhasználói berendezésen:

-    annak valamely elemét (szerelvényét, vagy alkatrészét) - funkcióját nem változtatva - meghibásodás, illetve elavultság miatt részben vagy egészben cserélik,

-    vagy a gyártó által előírt alkalmassági idő lejárta miatt azt cserélik,

- vagy a szerelvény kötésének meghibásodását, elemi csőszakasz gáztömörtelenségét megszüntetik.

A beavatkozás végeztével a javított vagy cserélt szerelvényt funkcionális ellenőrzésnek és kötéseivel együtt, üzemi nyomáson, haszongázzal tömörségi próbának kell alávetni. A funkcionális ellenőrzés eredményét és a gáztömörséget dokumentálni kell.

A javítás nem tervköteles beavatkozás.

A karbantartást, javítást a gyártó, vagy megbízottja, csatlakozó és fogyasztói vezeték és tartozékai esetén az 5.4. szakasz szerinti kivitelezői jogosultsággal rendelkező személy vagy szervezet végezheti.

A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó kötelessége saját költségén.

A gyártómű karbantartásra vonatkozó előírásaitól eltérni a hibaelemzések eredményeire figyelemmel lehetséges.

vissza a tartalomjegyzékhez