NGM rendelet tervezete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet módosításáról

A nemzetgazdasági miniszter

…./2013. (…….) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §  Az ingatlan tulajdonosa köteles
a)    a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében – a 4. § (1)-ben foglaltak szerinti kivétel figyelembe vételével – a felülvizsgálandó felhasználói berendezés fogyasztását mérő berendezés kötelező cseréjével egyidejűleg, és ezt követően is a felülvizsgálandó felhasználói berendezés fogyasztását mérő berendezés kötelező cseréjével egyidejűleg rendszeresen,

b)  a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében – a 4. § (1)-ben foglaltak szerinti kivétel figyelembevételével – a felülvizsgálandó felhasználói berendezés fogyasztását mérő berendezés kötelező cseréjével egyidejűleg, és ezt követően is a felülvizsgálandó felhasználói berendezés fogyasztását mérő berendezés kötelező cseréjével egyidejűleg rendszeresen elvégeztetni.”

2. §
A R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:
1/A. § E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan zárt égésterű tüzelőberendezésekre, melyek ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapján évente elvégzi a közszolgáltató.”

3. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével –, vagy csatlakozóvezeték, továbbá a legalább négy önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségből álló társasházak esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2013. december 31-ig bejelentést tesz, melyben kéri az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését. A helyszíni vizsgálatot a földgázelosztói engedélyes 2014. szeptember 30-ig végezteti el. A felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2014. december 31-ig köteles.

(2) Az ingatlantulajdonos a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.

(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, azt külön jogszabályban meghatározott hatóságnál és eljárási rend szerint teszi meg.”

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

A tervezet 2013. szeptember 5-ig véleményezhető az adam.nagy@ngm.gov.hu elektronikus elérhetőségen.

 

 

 1. sz. melléklet a …./2013. (…….) NGM rendelethez

A R. 1. mellékletének Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata - az alábbi pontok értelemszerű jelölésével címe helyére a következő rendelkezés lép:

„Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata - az alábbi pontok értelemszerű jelölésével

 1. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem,
 1. azok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodom;
 2. azok jogosságát vitatom;
 3. azok megszüntetésére vagy jogosságának vitatására 30 nap haladékot kérek.

 

 1. „Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént.
 1. A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően - kizárólag a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a vezetékes PB-gázszolgáltató engedélyével történhet.
 2. A megállapítás jogosságát vitatom, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően - kizárólag a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a vezetékes PB-gázszolgáltató engedélyével történhet.

Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.

Dátum: ........................ év ....... hó .......nap

.........................................................................
Ingatlan tulajdonos/Felhasználó,
Olvasható név/aláírás”

 

Hozzászólások

Ez a tervezet több olyan dolgot tartalmaz, ami felfoghatatlan.
- és ha nincs gázóra?
- senki sem fog bejelenteni semmit, hiszen a rendszerek 90 százaléka szabálytalan
- a fogyasztó felülbírálhatja a minősítést ????????????????,
- mit csinál a kéményseprő a zárt égésterű készülékkel ????????????????????
- rezsit takarítunk meg, (?), és hány emberéletet vesztünk el?

 1. Ha nincs gázóra, akkor senki sem ellenőrzi, ez álltalában egy gáztüzhelyet jelent, ebből baleset még nem volt. Legalábbis nem hallottam ilyenről.
 2. valóban nagyon kevés bejelentés lesz, de ezt a szolgálltató nem bánja.
 3. igen
 4. a lényeg az, azt mondtuk mindig, a kéményseprőnek nincs köze a zárt égésterű készülékekhez, maradjon távol attól. Na most ez megváltozik. A tragédia ebben: a fogyasztó úgy fogja gondolni, ezeket a készülékeket karbantartani sem kell.
 5. nincs győzelem áldozatok nélkül

A nem a szolgáltató állományába tartozó, felülvizsgálatra jogosult takarodjon a piacról?!
Ki fogja kikötni a nem megfelelt fogyasztói berendezést, ha azt a felülvizsgáló jelenlétében végzik? a nem megfelelt minősítés többnyire az élet és vagyonbiztonság veszélyét tartalmazza! erre ad a jogalkotó 30 nap haladékot ??!!
arendelet módosítása megerősíti a feltétellel megfelel minősítést. van olyan szolgáltató, aki ezt nem hajlandó elfogadni, neki csak a MEGFELELT ELFOGADHATÓ A NEM MEGFELELTEN KIVÜL.

A kormány világosan kifejtette, hogy a GMBSZ alapján a GMBF elvégeztetése a szolgáltató /engedélyes/ feladata lesz, ezért fizetünk rendszerhasználati díjat, ami eredetileg a köbméter díjban volt. Ott van most is, mert nem vették ki belőle, de külön felszámítják akkor is, ha az ingatlan tulajdonosa 1 köbcentiméter gázt sem használ. Ez egy nagyon gusztustalan módszer, és rendszer.
A rendelet módosítása abszolút rossz. Az ingatlan tulajdonost ne kötelezzék semmire, és az eddig okozott kárt térítsék meg! Feleslegesen vetettek meg berendezéseket, alakíttattak át szellőző rendszereket, műanyag ablakokat.
Mindezt azért tehették meg, mert a feltételesen megfelelt kitétellel zsaroltak a közös képviselőkkel bűnszövetségbe tömörült gázszerelők.
A feltételesen megfelel kitétel eredetileg az új gázrendszer kialakításakor volt használatban, ha a tervtől eltérés mutatkozott, az építtető haladékot kapott a kijavításra. A meglévő rendszereknél nincs szükség vezetékrendszer átalakításra. A megfelelt vagy nem felelt meg minősítések használhatóak.
Ha nem felelt meg, a tulajdonos felszólalhat; ez helyes. Elejét veszi a szerelők önkényeskedésének. Ha nincs kifogás, és a nem felel meg minősítés helyt álló, akkor először azonnal javítani kell, hogy ne legyen az ingatlan gáz nélkül.
Ha a helyszíni javítás nem lehetséges, csak akkor kell a hibás készüléket lezárni a javításig.

Azt még valamilyen szinten megértem hogy a társasházak közös csatlakozó vezetékét valóban az állam által egyszer jó pénzért már eladott (privatizált), magántulajdonú földgázelosztó vizsgálja meg, végülis valami hasonlót csinál amúgy is. De az hogy a gáz felhasználó által vásárolt és beépített gázkészülékek, kazánok, tűzhelyek, stb felülvizsgálatát egy olyan társaság végezze, ahol nincs javítási, beüzemelési tevékenység és sajnos már tapasztalat, gyakorlat sem, az tényleg érdekes. (persze majd jönnek azzal hogy alvállalkozó, meg partnercég stb., aki majd 5 Ft-ért biztos nagyon alaposan meg fogja vizsgálni a rendszert) Sajnos ezt az egész egész kérdéskört feláldozták a politika oltárán, választások jönnek ugyanis és aki ezt nem látja az vagy vak, vagy elvakult. Nem tudom hogy az előttem szólónak milyen tapasztalatai vannak, de azért erős túlzásnak érzem általánosítani és bűnszövetkezetekről beszélni. Én igenis ismerek sok becsületes gázszerelőt és lelkiismeretes közös képviselőt is, akik lépéskényszerben érezték magukat és most nemhogy tisztulna ez az egész, csak még zavarosabb lesz jó magyar szokás szerint. Nehogy azt mondja már bárki hogy 5 évenként az a 15-20 ezer Ft-os összeg amit tisztességesen és természetesen számla ellenében elkértek az ügyféltől az bárkit hazavágott volna. A hibák rendbetétele az ami sokba kerül, de az meg most is marad a felhasználónak, akkor meg mi itt a segítség ???

Nehéz indulat nélkül bármit is mondani.
Azt tanultam, hogy az állam a mindenkori uralkodó osztály elnyomó szerve.
Nyilvánvalóan ez jogos igény, hiszen az ember genetikájánál fogva, elrabolná a szomszédai vagyonát, minden fogamzásképes nőt teherbe ejtene, és akinek ez nem tetszik azt legyilkolná. Ettől a viselkedéstől egyeseket az erkölcs, másokat a törvények és a büntetéstől való félelem tart vissza.
Ez egy szakmai oldal, fogalmazzunk ennek megfelelően.
Ma egyszerű matek folyik.
Az épületgépész szakma: 100 ezer minusz.
Halottak száma, plusz hozzátartozók: 1 ezer minusz.
Nem kell fizetni 10 ezer forintot 3500 ezer plusz.
Ennyi.

Minden törvénytervezethez tartozik egy hatásvizsgálat, na ez az igazi szélhámosság, olvassátok el: itt
Az 5 forint túlzás, az óracserét végző vállakozót úgy megzsarolják, hogy ingyen bevállalja" a feltétel nélkül megfelelt" jegyzőkönyvet.

 

Miért hallgatnak a különböző egyesületek, szövetségek?

Akkor legközelebb ha az autómat műszakiztatom, majd a vizsgabiztos véleményét megkérdőjelezem nem fogadom el és kérek 30 napot arra hogy átgondoljam mi is a probléma, miközben széles mosollyal autózom tovább ! Ugye ?

Sőt a műszaki vizsga díját a MOL fizeti, mert a benzin tőle van!
Egyáltalán miért vinnéd műszakira? Neked kellene bejenentened, hogy nagyon régóta van egy autód, amit soha senki sem ellenőrzőtt, legyenszíves már valaki megvizsgálni.
Esetleg a pincében lévő öreg Simson papirjainak és állapotának is kéred az ellenőrzését.
Na, nem!

Jani47 képe

Az évek során hozott rendeleteket megérő és sok esetben megszenvedő szakemberek lévén tapasztalhattuk,hogy amikor a politika belenyúl egy szakmai dologba abból jó nem sülki. Nagyon jó példa erre a GBF. Az eredeti rendelet se volt túl jó, de amióta a politikusok belenyultak egyre rosszabb lett.Pedig olyan egyszerü lenne az egész, van egy müködő fogyasztói berendezés amit felülkell vizsgálni,hogy megfelel e müszaki biztonsági előirásoknak, vany egy szakember gárda akinek van megfelelő müszerezettsége és szakmai végzetsége,hogy ezt megtudja állapitani. Van a fogyasztó aki cimjegyzékből kiválaszthatja és megbizza a munka elvégzésére a szakembert aki kiállitja a mérésről a jegyzőkönyvet majd 1 példányt elküld a szolgáltatónak bár már ezt se értem,hogy miért kell a többi csak politika meg szar rágás.Remélem egyszer eljutunk odáid,hogy mindenki marad a saját szakmájánál és azt megpróbálja a legjobban csinálni.

Figyelmesen elolvastam az előttem történt hozzászólásokat. Megalapozott vélemények és válaszok hangzottak el. Itt minden hozzászólónak igaza van a GMBSZ-el kapcsolatban.Ebből látszik, nagy baj van Mióta megszületett, vitákat vált ki, a módosítások sora egyre elképesztőbb dolgokat tartalmaz.Azok a gázipari szakemberek-mert még aktív a régebbi , létező képzések generációja-akik pénzüket és idejüket arra is áldozták, hogy a gázszerelő szakmunkás vézettség után mestervizsga,arcképes igazolvány, majd GMBSZ végzettséget, ill. jogosultságot szerezzenek( nem mellékesen 5évente jogosultság újítása pénzért) azért, hogy szakmában a vállalkozási (megélhetési) körülményeik jobbak legyenek.A rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányintézkedések ezeket a szakembereket keményen megbüntette, egyszerűen kitíltotta őket a piacról.De nemcsak a szakembereket büntette, hanem azok eltartottjait is, vagyis családok tömegeit. Ebből a szempontból is vizsgáld meg a dolgokat Kedves "Bandi" levelezőtársunk.Egyébként magam és jólismert kollégáim nevében visszautasítom a feltételezett vádjaidat.

Senkit se neveztem meg, mint maffiózót, de engedtessék meg nekem, hogy a 2*4 millió Ft/42 lakás kiadást sokszorosan megkérdőjelezzem.

A Matolcsi rendelet szerint a telepítéskori helyzetnek megfelelő készülékeket minősítettek feltételesen megfelelt minősítéssel, amely véletlenül került az új rendeletbe. Mint megtudtam teljesen laikusok alkották a rendeletet. Össze vissza ollóztak egyes érthetetlen mondatokat, összekevertek rendeleteket, és nem értették meg; mit akar a miniszter. A miniszter nem akarta a rezsicsökkentés sokszorosát kiadatni a zemberekkel.

 Le a kalappal az Állam előtt,hogy levett egy + terhet a fogyasztók válláról...de mi áron? Káoszt okozva a szakemberek,szolgáltatók és fogyasztók között. Sajnos le kell nyelni azt a tényt,hogy a nagy döntéseket, hozzá nem értő nagy emberek hozzák,a szakemberek megkérdezése nélkül. Példa erre még az egészségügy,pedagógia,közmunka stb...ez is "hungarikum." Sajnálatos az a tény,hogy a nyáron lett volna lehetőség a felülvizsgálatokra ,feltérképezni a hibákat és azokat kijavítani.De ha nem, hát nem... Párt utasításra beállt az egész.Szőrnyű,hogy az Országot Párt érdekek irányítják,nem pedig egységes Nemzet érdekek vezérlik! A másik oldala az éremnek,hogy a felülvizsgálatok ára...hát az biz eléggé elszabadult.Kinek mi elég-nem elég alapon...A vizsgálatok minősége pedig szintén érdekes kérdés...mert hát szakinál is van szakibb... Sajna maga a kötelező felülvizsgálatot megalkotó rendelet is nokedli / matolcsi /,mert az öt évenkénti felülvizsgálat sem garantálja a fogyasztó teljes biztonságát.Példa: egy szakszerűen telepített /ős/ C-21 cirko ,a vizsgálat napján tökéletesen üzemel az anno /GOMBSZ/ feltételei szerint...nincs garancia arra,hogy a vizsgálatot követő fűtésszezonban, nem fogja lefolytani üzemeltetőjét,kémény hiba miatt /galamb esett a kéménybe/. Garantált biztonság nélkül semmi értelme a felülvizsgálatnak...marhaság az hogy a felülvizsgáló ,a vizsgálat napján történt,vizsgált üzemi körülményekért felel...ez jogi,felelősség alóli kibúvási lehetőség! Most magam ellen is írtam,mert nekem is megvan a felülvizsgáló képesítés. Még egy gondolat-ha már Nemzet védelem. A több ezer szabálytalan-veszélyes vegyestüzelésű kazánnal,kandalóval,cserépkályhával ki vizsgálódik? A tervezők miért terveznek és a hatóságok miért engedélyeznek szilárd tüzelésű-nyílt égésterű tüzelő berendezéseket lakó térbe !!!??? Már megint a hozzá nem értés...ejnye bejnye...mert hát a légellátás-szellőzés mivoltját,működését nem tanították a moszkvai,NDK-s,vagy az itthoni egyetemeken...ha tanították volna ,akkor nem fulladna átlag 20 magyar fűtésszezononként,köszönhetően az elmúlt 20-30 év hibás telepítési előírásainak köszönhetően. Több ezer nyílt égésterű fűrdőben,konyhában...tragikum hungarikum!  A mai kaotikus állapot kialakulásáért a GOMBSZ és a rendelkezés megalkotóinak hatalmas szerepük és felelősségük van! Tud valaki/ hitelesen/ személyeket írni?Mert hát a világ legnagyobb marhasága volt,hogy a nyílt égésterűek légellátását,a nyílászárók kerete közötti légrés biztosítja...és ahol nics rés?-túl precíz volt az ablakos?ott lefulladhat a polgár?

Ha az elmúlt 20-40 évben a GOMBSZ irányelvei mást diktáltak volna,most nem tartanánk itt! Már akkor rá kellett volna döbbenniük,hogy a helységek közötti össze szellőztetés és a nyílászáró keret cúgolása-szellőzése marhaság! Hiba volt a több ezer nyílt égésterű beépítése a magyarországi háztartásokba! Zárt égésterű már anno is volt /zv-4,zc-18 stb.../ Az öt évenkénti felülvizsgálat csak részben megoldás erre a problémum hungarikumra. Ha bekövetkezik a gebasz...ne a szakit,felülvizsgálót,szolgáltatót,üzemeltetőt /nem tartatta karban a kütyüt/ vonják felelősségre ! Hisz azért,hogy a veszélyforrás ott ketyeg a lakásban,az anno GOMBSZ adott lehetőséget....Az pedig ,hogy felülvizsgálat alkalmával ,a telepítéskori körülményeket kell vizsgálni betartatni -az vicc! Egyértelmü,hogy egy 20-40 éves,terv és szakszerűen kiépített rendszer,még ha gáztömör is...nem álja meg a mai,biztonságos üzemelés feltételeit ! De az öt évenkénti felülvizsgálat elfogadja! Ha terv szerint van a berendezés és csőhálózata kiépítve,a légellátás is terv szerinti és építészeti átalakítás nem történt...akkor fa..a minden.ugye ? Na-ne! Nem gondoljátok komolyan-rendelkezők.ezt a marhaságot!? példa: bimetálos förmedvények, a vizsgálatkor üzemelnek /ha éppen nem rohadnak le a falról..../ de,a vizsgálat követő három hónappal gázkimaradás van és sajna megszorul / előfordul / a bimetálja nyitott állapotban...gáz vissza és na bummm! Javaslom hogy felülvizsgálat alkalmával a bimetálas /még a termomágnes is be tud ragadni....de egy fokkal jobb/ és az égés biztosítás nélkülieket ki kell pusztítani,még ha az akkori gázipari rendelkezés el  is fogadta őket....Muranyi -nak üzenem /tisztelettel/ ,ha nincs gázóra -de van mit vizsgálni ! Több ezer háztartásban,mérő nélkül-általány fizetés mellett,lángőrzés nélküli ,30-40 éves,lángőrzés nélküli gáztűzhelyek üzemelnek /T-4,román Olympia  stb.../ sajnos.Beidőzített robbanógépek....a számtan órát meg toljuk el máskorra. Szeretnék egy olyan ,következő ,magyarországi fűtés szezont,amiben egyetlen Magyar sem fullad le CO mérgezésben....Minden jót szaktársak!

Való igaz, a mérő nélküli rendszerek sem veszélytelenek, csak a balesetek száma statisztikailag kevesebb.
Volt szerencsém kb 100 ilyen lakást vizsgálni. 1 azaz egy lakás volt megfelelő, az ahol az elmult negyven évben nem nyúltak semmihez, tehát az eredeti állapot volt. Az összes többiben volt hiba!
Figyelem az egész rendszer egy csap, egy kis cső és egy tűzhely!

Például: vizes bekötőcső mint gáz flexi. Ráadásul vágott menetre húzva, ami még soha sem volt tömör.

Teljesen álltalános a gázra alkalmatlan csap:

A tökéletesen záró ablak 10 ből 5 helyen:

A kedvencem, van kulcs az elzárón? Igen. Megfelelő? Igen.

Általános problémák:
A gázos flexibilis csövek kora nem meghatározható, a tűzhelycsap valahová elrejtve a szekrényben, az ajtók leszerelve.

A legtöbb lakó sejtette hogy valami szabálytalan, de nem érezte veszélyesnek, tehát önként nem kért volna vizsgálatot, a közös képviselő végeztette el.

Jót nevettem a villáskulcson, azért vannak a szakmának vidám pillanatai is.

A kulcs milyen módon okoz életveszélyt? Gondolom fejbe lehet vele csapni valakit.? :)

A kulcs hiánya a problémás, amikor ég a gáztűzhely.

Mellékelem Dr. Nagy  József igazságügyi szakértő igen tanulságos cikkét.
(Magyar Installateur 2013/5)
Ami különösen tetszett: megismertem azt, hogy lappangási ideje van a baleseteknek.
(Köszönöm a szerzőnek az uj ismeretet.)
Ebből következően nem életszerű az amikor a felhasználó azt mondja: 15 éve így van és még semmi probléma sem volt.
Az is igaz, hogy szénmonoxid mérgezést kétszer elszenvedni nem igen lehet.

A cikk tartalmaz egy kalkulációt a halálos balesetek és a felülvizsgálatok viszonyáról.
No comment.
 

A cikkben rengeteg igazság van.nagyon jó ! Viszont a 2014-s jóslatot honnan olvasta ki? Viszont vannak tévedések benne: ha a kémény kitorkolási magassága...akkor nem keletkezett volna be a ....meg ha nem akkor került volna kivitelezésre sor,hanem korábban-na ne! Itt a megoldás: ha gyilkos nyílt égésterűt, zárt égésterűre cserélték volna ! Akkor nincs : ha.  Viszont a lappangási idővel egyetértek. A nyílt égésterű üzemelési helységében fellépő oxigén hiány /tudjuk: 1m3 gáz-10 m3 levegő-2 m3 oxigén/ és az időnként visszaáramló széndioxid,valóban lassan rombolja az emberi szervezetet! Mégha egy szakszerűen telepített,karbantartott,jó kéménnyel és légellátással rendelkező nyílt égésterűt nézünk...lakó térben,akkor is bátran kijelenthető : folyamatosan egészség károsító hatással van a vele ott élő emberekre nézve !!! Hiába az 5 évenkénti felülvizsgálat, a super légbeeresztő,a hyper CO riasztó /kár hogy co2 és oxigény hiány riasztó nincs...ja,van csak mocsok drága,és nincs bereklámozva/ , ezek csak részmegoldások tragikum hungarikumunkra...és hát megint beköpöm az igazat : az igazi felelős az elhibázott és hozzá nem értő GOMBSZ rendelkezés,valamint kiötlői.Hibás még az építészeti kultúránk és a hozzá nem értő "szak"hatóságok az engedélyezésükkel. Mert ha értettek volna a területhez,akkor minden nyílt égésterűt ,mini kazánházba terveztek-engedélyeztek volna /társas házba is megoldható-kamra nagyságú,légbeeresztővel/és most nem tartanánk itt. Nekünk nem fájna a fejünk az elba...ott tévedésüktől és a fogyasztók feje sem fájna a CO-tól,oxigén hiánytól... 

Mit szóltok a multis,akciós beüzemelésekhez? Ingyen beüzemelés,csak tőlünk vedd...címmel! Találkoztam már olyan multis gáztűzhely beüzemeléssel,hogy a kiszállító sofőr " üzemelte" be a ketyerét...azt tudta hogy sárga csővel kösse,csak azt nem tudta a balga,hogy amit a sárga csőhöz adnak a törökök ,vízre való gumi tömítést,nem szabad használni...nem hogy gáz igazolványa,de még szakmája sem volt.... csak az a C-D belföldi jogsi.....csak hát azt nem tudta,hogy az nem mindenre jogosítja...Ennél az esetnél vízmelegítőt javítottam és tanuja voltam az esetnek. Két nap múlva hív az ügyfél hogy a tűzhely környékén gázszagot érez...mondom neki:hívja vissza a "beüzemelőt",ő garanciával tartozik munkájáért. Többszöri alkalommal hívta az ügyfél a beüzemelőt,de ő nem ment vissza.Végül én szálltam ki/ X Forintért/ és szét szedtem a kötéseket. A gumi tömítést " benyalta" az egyik réz idom....az ügyfél is benyalta majdnem...na meg a szomszédok.  Kérdésem: felülvizsgálat alkalmával hogy derül ki /ha éppen gáztömör is.../ hogy a tömítés anyaga megfelelő-e...oldjunk szét minden kötést??? A teflon szalag,amivel tömítettek...az vízre,vagy gázra alkalmas volt-e? Ez mind nyitott kapu....amit hiába döngetünk!

MZoli69, 2013-09-03 11:56

"Akkor legközelebb ha az autómat műszakiztatom, majd a vizsgabiztos véleményét megkérdőjelezem nem fogadom el és kérek 30 napot arra hogy átgondoljam mi is a probléma, miközben széles mosollyal autózom tovább ! Ugye ?"

Valamit nagyon félreértettél. A műszaki vizsgákat a Te autódon végzik, a te pénzedért, miközben objektíven rögzítik a vizsgálat körülményeit, és eredményeit, és nem fizetsz rendszerhasználati díjat a műszaki vizsgaállomásnak, kétszeresen!

 

 

Kedves Bandi ! Te ebben az országban élsz ?

Nagyon is. Kiismertem majdnem minden maffiózót. Ma már szagról is felismerem bármelyiket. A gázosok, nagyon irrittálóak, majd' azt mondtam; büdösek.

 

Az "objektív" műszaki vizsgára gondoltam. Ugye nem láttál még szétrohadt 1200-es Ladában vigyorgó barna bőrű honfitársakat friss műszakival autózni. Amúgy meg mintha kicsit üldözési mániád lenne, nem tudom ki gázolt bele a lelki világodba a gázosok közül, de hidd el azért ott is vannak normális emberek.

Jönnek állandóan ezzel a rendszerhasználati díjjal. Az áramszolgáltatónak is fizetsz szerintem, mégsem várja el tőle senki, hogy a lakásom belső elektromos vezetékét és pl. a villanybojlert vagy az elektromos kávéfőzőmet ezért felülvizsgálja, mondjuk érintésvédelmi szempontból. Akkor meg miről beszélünk ?

A villanyáram fizikailag és kémiailag teljesen más, mint a földgáz. Hatása is teljesen más. A gáz szivárgás egy eldugult kéménnyel megöli a tulajt és még 4 szomszédos lakás lakóit. A villany csak téged öl meg, ha megráz. A GMBF-re azért került sor, mert nagyságrendekkel többet ölt, mint a villany. Mindig mindent nem lehet vizsgálni, rangsorolni kell. Az ÉLET veszélyes üzem. Mindenki vigyázzon a saját és családja és szomszédai életére. Ha nem teszi elítélik. De az állam lépjen közbe akkor, ha muszáj. Mikor muszáj? Ha az éle egy adott területe túl sok áldozatot követel. A gáz, és a kéméy; túl sok áldozatot követelt.

Köszönöm hogy elmagyaráztad a földgáz és a villanyáram közti különbséget, ám mondandóm lényege nem ez lett volna. Nem az a baj hogy ahogyan Te nevezed - az állam - közbelép, lépjen is, hiszen elméletileg ugye értünk lenne. A probléma az hogy a szakmai oldal hangját teljesen elnyomja a politika. Jogászok, bölcsészek és egyéb - mást területen biztosan nagyon komoly teljesítményre képes emberek alakítják a vonatkozó jogszabályokat és rendeleteket. Azzal meg szerintem itt mindenki tisztában van hogy miért pont a gázszolgáltatókra nyomják a költséget, csúnya rossz kapitalista, nyerészkedő banda, stb. Senki ne ringassa már magát olyan hiú ábrándokba, hogy ezek a módosítások most aztán elhozzák a tökéletes állapotokat, azt viszont elősegíthetik, hogy a cégek külföldi tulajdonosai mondjuk lehúzzanak egy nullát annak az összegnek a végéről, amit az államtól akarnak kérni a cégeik átadásáért.

Dande!

'az égés biztosítás nélkülieket ki kell pusztítani,még ha az akkori gázipari rendelkezés el  is fogadta őket....'

Nem értek egyet! A Fütesz nevű cég évente ellenőrzi a szellőzést.

A gyujtóláng elalvását követő minimális gáz eltávozik a kéményen. Elalvása igen ritka. Az elalvást lehet érzékelni egy 1500-2500 ft-os termosztáttal is, amire egy bármilyen hangjelzőt rá lehet kötni. Így aztán NEM KELL LECSERÉLNI az 50-80 ezer Ft-os bojlereket!! Van gáz és CO érzékelő kombináció 5-10 ezer Ft-ért, és NEM KELL LECSERÉLNI az 50-80 ezer Ft-os bojlereket!! Nekünk 40 éve ment a bojler, szalonállapotban volt a leszereléskor a szerelőnk szerint. Az új bojlert 20 ezerért szerelték fel, így kaptuk meg a garanciát.

 

 

Muranyi -nak üzenem /tisztelettel/ ,ha nincs gázóra -de van mit vizsgálni ! Több ezer háztartásban,mérő nélkül-általány fizetés mellett,lángőrzés nélküli ,30-40 éves,lángőrzés nélküli gáztűzhelyek üzemelnek /T-4,román Olympia  stb.../ sajnos.Beidőzített robbanógépek....a számtan órát meg toljuk el máskorra. Szeretnék egy olyan ,következő ,magyarországi fűtés szezont,amiben egyetlen Magyar sem fullad le CO mérgezésben

Sajnálatos hogy te így gondolod,remélem mások /szakemberek/ másképp vélekednek...az égés biztosítás nélküliek bizony veszélyesek-ebből nem engedek! Az 5000-10000 Ft gáz és égéstermék figyelők...na ne ! Ezzel mindent elárultál....

Te összekeversz két dolgot:

1. Szellőzés, égéstermék elveztetés.

2. Gázkészülékek vizsgálata. Érdekes, hogy a kisnyugdíjast 5 évenként kötelezték a vizsgálat elvégeztetésére, a szolgáltatót pedig 10 évenként fogják...

Szerintem is az 5 évenkénti ellenőrzés elfogadhatóbb lenne.

Ugye nem gázmaffiózó vagy?

Nálunk 42 lakásban cseréltettek ki mindent, és még a strang vezetékeket, elzárókat is ki akarták, mintegy 4 000 000 Ft-ért.

Halljuk a véleményedet, hogy pontosabban beazonosíthassuk az oldalt amin állsz!

Köszönettel, Bandi

Kihagytam a gázórákat. Azokat is ki akarták cserélni, mert nem akartak tömítéseket tömöríteni. Nyilván okosabb dolog mérőket cserélni...

A vizsgáló műszer a lakásban akárhol úgy csapkodott, mint egy vérszívó denevér a hálóban. Piros zöld piros zöld. Egy kis okosság, és a hiteles műszer hiteltelenné válik.

Szóval köszönjük, hogy fény derült a kis játékokra, és megoldás születik, egyszer a fogyasztók pénztárcájának védelmében, és reméljük, hogy a kicsalt pénzeket is egyszer visszakapjuk.

Az égés biztosító a legrégebbi készülékekben is megtalálható. A készülékben van egy memrán, és egy bimetál. Ezt tudjuk. A gyujtóláng nem volt biztosítva, de olyan pici volt a kiáramló gáz, hogy jó kémény 100-szor annyit is elszívott. Ezért nem is volt rá szükség anno, amikor az ember élete még fontos volt. Ma a rokkantak már nem jelentenek értéket. pld. Munkanélküliség? Halálos ítélet.

És mi van pl. a T-4 -el? Ha a fazék alatt valamiért kialszik az égő,és a háziasszony a folyosón beszélget a szomszéddal,ott azért pár perc alatt elég sok gáz kijön! Más. Én már láttam olyan T-4-est amelyikből kirepült előre a csapszív,na ott is ömlik ám gáz rendesen,ebben az esetben szerencsére otthon voltak amikor ez történt,de mi van ha nem?

Érdekes véleményeket sikerült olvasnom itt.

A kormány a hőszigetelést szorgalmazza, bár nem ad hozzájárulást. A gáz felülvizsgálat kiterjedt az ablakokra is, melyek leszereltetését javasolták..., mert nem szellőzik. Az eszükbe se jutott, hogy szellőzők is léteznek. Ha viszont szellőztetünk, oda az energia megtakarítás. Totál fejetlenség az élet minden területén. Mi van itt?

 

Panelprogram ? Mond valamit ? Abban azért van némi állami/EU-s pénz.

Ki javasol olyat, hogy szereltess le egy most beépített hőszigetelt ablakot ? Meg aztán mit rakj a helyére, kátránypapírt ? Ugyanis újonnan nem tudsz csak ún. fokozott légzárású nyílászárót beszerezni, akár műanyag, vagy fa.

A panelprogramban, és az ÁFA-jában valóban van állami pénz. A gázmunkálatok 27 %-os ÁFA-jában nincs?

Lehet,hogy a műanyag ablak beépítőket vizsgáztatni kellene GOMBSZ-ból,hogy mely lakásokban szerelhetnek fel fokozott záródású ablakot,ugyanis mint tudjuk az utóbbi ídőkben a balesetek nagyrésze ebből adódott. Őket nem vonják felelőségre,csak a gázszerelőt?Továbbá,léteznek olyan ablakok amelybe gyárilag kialakították a szellőzőket (azért cserélik,hogy ne húzzon az ablak akkor mit nyertünk?) igaz ezek a tipusok drágábbak,de jó lesz az olcsóbb,eddig se fulladtunk meg!

A nemzetgazdasági miniszter
…./2013. (…….) NGM rendelete

  a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §  Az egyetemes szolgáltató köteles
a)  felhasználói berendezés, a csatlakozó vezetékek, és szerelvények – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a fogyasztását mérő berendezés kötelező cseréjével egyidejűleg rendszeresen, saját költségén elvégeztetni.”

2. §

A R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet hatálya nem terjed ki az olyan zárt égésterű tüzelőberendezésekre, melyek ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapján évente elvégzi a közszolgáltató.”

3. §

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével –, vagy csatlakozóvezeték, továbbá a legalább négy önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségből álló társasházak esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél, amennyiben még a rendelet érvénybelépése előtt a GMBF-et nem végeztette el, 2013. december 31-ig bejelentést tesz, melyben kéri az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését, melynek költségeit az engedélyes köteles viselni. A helyszíni vizsgálatot a földgázelosztói engedélyes 2014. szeptember 30-ig végezteti el. A felülvizsgálat során feltárt /nem megfelelt minősítésű/ készülékhibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2014. december 31-ig köteles. A vezetékek, és a mérő berendezések vizsgálata, javítása, cseréjének feladatai és költségei is az engedélyest terheli.

A feltétellel megfelelt kategória a továbbiakban minősítésként a gáz berendezések esetében nem, a szerelvények vezetékek, új létesítések első használatba vételekor viszont alkalmazható.
(2) a. A GMBF során feltárt _életveszélyt okozó_ hibát a felülvizsgálat során el kell hárítani, s ha az nem lehetséges, csak akkor lehet a "Nem megfelel minősítést rögzíteni." A cél a folyamatos gázszolgáltatás biztosítása mellett az életveszély elkerülése, elhárítása.
(2.) b. Az ingatlantulajdonos a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, azt külön jogszabályban meghatározott hatóságnál és eljárási rend szerint teszi meg.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

sz. melléklet a …./2013. (…….) NGM rendelethez

A R. 1. mellékletének Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata - az alábbi pontok értelemszerű jelölésével címe helyére a következő rendelkezés lép:

„Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata - az alábbi pontok értelemszerű jelölésével

„Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént.
- A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően - kizárólag a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a vezetékes PB-gázszolgáltató engedélyével történhet.
- A megállapítás jogosságát vitatom, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően - kizárólag a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a vezetékes PB-gázszolgáltató engedélyével történhet.

Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.
Dátum: ........................ év ....... hó .......nap
.........................................................................
Ingatlan tulajdonos/Felhasználó,
Olvasható név/aláírás”

Ez egy tájékozatlan ujságíró, félinformációkból összeállított, zavart okozó káros firkálmánya.
Most volt nálunk az RTL Klub ebben a témában, hiába vázoltam mi az aktuális helyzet, leginkább azt szerették volna hallani, hogy majd jól mindenkit kizárnak, minden javítás százezrekbe kerül, meg a felülvizsgáló hogyan fogja szétszerelni a kazánt.
AZ VALÓSÁG NEM HÍR!

 

Láttam a híradót tegnap este.Már a téma beharangozása  pontatlan, félreérthető volt. Itt senki nem ért a szóból?

ezeket a hiradásokat. Ide jönnek, hogy nyilatkozzak. Kérdem mennyi idő van erre ? 10 perc. Mennyi kerül ebből adásba? kb 20 másodperc.

Jó, akkor nem nyilatkozom.
Előző alkalommal irásban kaptak összefoglalót a témából, de eredménytelen volt.
Ha lenne is a szakmának egységes véleménye, akkor is két órás tv műsor kellene.
DE NINCS!
Dolgozom egy tematikus honlapon, nem foglakozom mással, csak azzal, hogy a szénmonoxid mérgezéseket hogyan lehet elkerülni. Már le***rom a a részleteket, a veszekedést, a lényegtelen dolgokon történő szájtépést. Kiváncsi vagyok mi lesz az eredménye.

Te bízol a home-s fosokban? Mégha honeywell-t,esetleg stiebert írtál volna....a dragert már nem is írom. Jó lenne valahogy a forumozok között megszűrni valahogy,a hiteles hozzászólásokat.....

A gázvezetékek felülvizsgálatához pedig egy gondolat: a magyar szabvány szerint,nyomás tartó berendezéseket csak nyomáspróbával lehet vizsgálni. Olyan,hogy szemre vételezéssel,meg gázszivárgás mérő műszerrel-az nem vizsgálat! Föleg nem beltéri műszerrel kint kültéren.Tehát: az elmult években,a felülvizsgálatok zöme,szakszerütlen volt! Valóban,szükség van az időszakos vizsgálatokra/5-10 év/,de mérő le és a vezeték nyomáspróbája a hálózati nyomás 1.5 szeresével....csak hát ez körülményes és drága-de szakszerű! A másik dolog szaktársak,írhatunk mi itt minden félét-de eredmény nélkül-magunkat fárasztva...de minek?Írtam már:szakibbnál is van szakibb....és ahogy nézem a fórumot vannak itt jogászok és matematikus ok is....ja meg retro készülék műrajongók,műemlék védők.

Teljesen egyet értek. A gázművek a mai napig a jól bevált vízoszlopos nyomáspróbát kéri és fogadja el,ők miért nem csipogtatnak? Ha már ennyit módosítanak rendeleteken,akkor végre úgy kéne kitalálni,hogy megbízható végeredmény szülessen,vagyis ha jól értelmeztem a törvényjavaslatot,a 10 évenkénti esedékes gázmérő cserét végző társaságnak kell evégezni a műszaki biztonsági felülvizsgálatot.Hát akkor a mérő úgyis lent van,próbapumpa fel,és hajrá,jegyzőköny stb.

Ne keverjétek össze a tömörségvizsgálatot, ami nyomáspróbát takar, és szivárgásvizsgálatot, ami haszongázzal történik és habbal, csipogóval, vagy másképp.
A mai szabályok szerint, az óra fennmarad tehát szivárgást vizsgálunk, nyilvánvalóan, ha nincs fent az óra, jobb és kevésbé szubjektív a nyomáspróba.
 

Oldalak