A gáztörvény módosítása

 

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása
3. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói
berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza.
(7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók tekintetében – igénybejelentés esetében – a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.
(7a) A (7) bekezdés szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálat nem minősül a földgázelosztó e törvény szerinti engedélyköteles tevékenységének.”
(2) A Get. 103. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A földgázelosztó a csatlakozóvezeték vagy a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának költségét nem háríthatja át a vele szerződésben állóra. Ebből következően a felülvizsgálat költsége a földgázelosztó által nyújtott termék vagy szolgáltatás árába közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában nem számítható be, illetve külön nem számlázható ki, azt a földgázelosztó önállóan viseli.”
(3) A Get. a következő 132/B. §-sal egészül ki:
„132/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot rendeletben jelölje ki.”
 

Hozzászólások

Van valakinek információja arról, hogy elérhető bármi más részlet valahol?