A nemzetgazdasági miniszter 51/2013. (XI. 18.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

1. § A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát– a 2/A. §-ban meghatározott kivétellel – a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel összefüggő gázmérő cserével (a továbbiakban: gázmérő csere) egyidejűleg köteles elvégeztetni.

(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette.

(3) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni.

2. § Az R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, az ingatlantulajdonos köteles

a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,
b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a 2012. szeptember 1-jét megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.”

3. § (1) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, és annak egy példányát csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonosnak, felhasználói berendezés esetében az ingatlantulajdonosnak a felhasználó útján, igazolható módon át kell adnia, egy példányát pedig a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató részére 8 napon belül meg kell küldenie. A jegyzőkönyvet az ingatlantulajdonos köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a jegyzőkönyvet köteles megőrizni és a beérkezett jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezetni.”

(2) Az R. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni, arról az ingatlan tulajdonosát és a felhasználót a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni.”

 

4. § Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével – vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2013. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot az ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes 2014. szeptember 30-ig köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(3) A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2015. szeptember 30-ig köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.

(4) A társasház a földgázelosztói engedélyestől a társasházra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 10 éven belül, vagy amennyiben ebben az időszakban a csatlakozóvezeték cseréjére sor került, a cserét követő 10 éven belül, majd ezt követően 10 évente rendszeresen köteles megrendelni a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. A társasházban található helyiségekben üzembe helyezett felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a csatlakozóvezetékek esedékes felülvizsgálatával egyidejűleg kell elvégeztetni.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot a társasház általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes a bejelentéstől számított 1 éven belül köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(6) Az (1) bekezdésben nem szabályozott esetekben a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv kiállításának napjától számított 1 éven belül köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.

(7) Az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét

az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.

(8) Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák kijavítására kötelezés és a javításokkal kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére és a mulasztás szankcionálására hatáskörrel rendelkező hatóságot és eljárási rendjét meghatározó jogszabály szerint teszi meg.”

5. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, a 2012. szeptember 1-je előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználó technológia kivételével –, vagy csatlakozóvezeték 1/A. § szerinti, első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig,

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2017. december 31-ig,

d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2018. december 31-ig.”

6. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § A 2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a csatlakozóvezeték 2/A. § (4) bekezdése szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát. Amennyiben a társasház a felülvizsgálatról készült, a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a jelen bekezdésben meghatározott határidőig megrendelni az újbóli felülvizsgálatot.”

7. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az"51/2013. (XI. 18.) NGM rendelethez
Az R. 1.melléklet 4. pontja helyébe a következo rendelkezés lép:
„ 4. Minosítés a muszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján


* A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.
** Nem megfeleloség esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteto indokokat a Megjegyzések rovatba kell
beírni.
Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kell húzni.
Dátum: ........................ év ..................... hó ....... nap
......................................................................... Időszakos felülvizsgálatot végezte (olvasható név/aláírás)
Gázszereloi Igazolvány száma:

Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata – az alábbi pontok értelemszerű jelölésével
1. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem,
a) azok megszüntetésérol haladéktalanul gondoskodom;
b) azok jogosságát vitatom;
c) azok megszüntetésére vagy jogosságának vitatására 30 nap haladékot kérek.
2. „Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés  Felülvizsgáló jelenlétében történo üzemen kívül helyezése megtörtént.
a) A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre – a hiányosságok szakember által történo megszüntetését követoen – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.
b) A megállapítás jogosságát vitatom, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre
– a hiányosságok szakember által történo megszüntetését követoen – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes vagy a#vezetékes PB-gáz szolgáltató engedélyével történhet.
Az idoszakos muszaki-biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.
Dátum: ........................ év ....... hó .......nap
.........................................................................
ingatlan tulajdonosa/felhasználója,
olvasható név/aláírás”

CsatolmányMéret
PDF icon A rendelet pdf formátumban35.44 KB

Hozzászólások

Méltó folytatása az előzményeknek

Hihetetlen, ez a szint, szinvonal. Megint lett egy újabb szemét rendeletünk. Pedig beküldtem egy jót, amit változatlanul ki lehetett volna adni. Abból azonban SEMMI sem került be az újabb műremekbe. Hihetetlen ez az ország, és fantasztikus a vezetése.

Keresem a rendeletben ezt:

1. §

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §  Az egyetemes szolgáltató köteles
a)  felhasználói berendezés, a csatlakozó vezetékek, és szerelvények – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a fogyasztását mérő berendezés kötelező cseréjével egyidejűleg rendszeresen, saját költségén elvégeztetni.”

és ezt:

3. §
.
.

A feltétellel megfelelt kategória a továbbiakban minősítésként a gáz berendezések esetében nem, a szerelvények vezetékek, új létesítések első használatba vételekor viszont alkalmazható.
(2) a. A GMBF során feltárt életveszélyt okozó hibát a felülvizsgálat során el kell hárítani, s ha az nem lehetséges, csak akkor lehet a "Nem megfelel minősítést rögzíteni." A cél a folyamatos gázszolgáltatás bizosítása mellett az életveszély elkerülése, elhárítása.
(2.) b. Az ingatlantulajdonos a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét az 1. melléklet szerinti nyilatkozatával veszi tudomásul vagy vitatja.
(3) Amennyiben az ingatlantulajdonos a felülvizsgálat során feltárt hibák kijavításának szükségességét vitatja, azt külön jogszabályban meghatározott hatóságnál és eljárási rend szerint teszi meg.”

Kérdéseim:

Aki szabad piacról vásárolja a földgázt, vagy 20m3/ó össz kapacitást meghaladó mérője van,annak miért kell 5 évente elvégeztetni a berendezés felülvizsgálatát?

Felülvizsgálat kérése: 2013 december 31-ig, vizsgálat elvégzése: 2014 szeptember 30-ig, a vizsgálat során feltárt hibák kijavítása: 2015. szeptember 30-ig. És mi van, ha egy picit csúszik az időpont?

Ismerve a jelenlegi helyzetet, az egy időpontban elvégzett hitelesítési mérő csere, és MBF elvégzése során hány helyen nem lesz visszaszerelve az óra?

Kedves kollegák,már most lehet gondolkozni, hogy mekkora összegért licitálunk majd .

 

Met a kisfogyasztók általában természetes személyeket(választókat) takarnak.

http://travelo.hu/tavol/2013/11/21/hivatalos_luk_a_becsi_repter_keritesen/
Csak látszólag nem fűgg össze a gázos szabályozással.

MI lett volna a magyar megoldás:
Magasabb kerités
Tiltó táblák
Tiltó jogszabály, hetente változtattva
Rendőrjárőr
Közvetlenül választások előtt:
Mégis szabad fényképezni egyeseknek.( Kamarai tagság,továbbképzés,igazolvány,ügyfékapus regisztráció)
Meghivásos közbeszerzésen 25 milliárdért kilátó építése, az alvállakozók nem kifizetésével.

 

Gázipari felülvizsgákó ként kérésem lenne, mit tervez a szolgáltató?

Saját erőből hogyan fogja megoldani a felülvizsgálatokat?

Kiképez az alkalmazottakból saját erőt, vagy fix áron szerzőgik a meglévő ,jogosúltsággal rendelkező kollegákkal? ?????

Hogyan lehet valaki a " Főgáz partnere"?

egyáltalán lehet .....

Vagy dobhatjuk a sutba a papírjainkat,  a szerszámainka,műszereinket, esetleg a vállalkozásunk. Senkit nem érdeke szerintem, hogy emberek" milliós " összeget dobnak a kukába mert, ingen senki sem fog dolgozni.

A szolgáltató egyszerűen fog gondolkodni:
Kapott egy feladatot, aminek határideje van. Először is a lehető leghosszabb ideig kivár. Teszi ezt, azért mert tudja, ma bármi bármikor megtörténhet.
Ha a kivárás nem segít, lépni fog, de csak jövő július, augusztusban.
A feladatot a legkisebb költségből fogja megoldani. Nem szempont számára, sem a szakma véleménye, vagy a felülvizsgálók problémája, sem semmi más. Kapitalista vállalat, nem lehet érzelgős, és nem is az. Ez teljesen elfogadható, ne várjunk mást.
Saját embereket nem fog képezni, mert nem biztos abban, hogy a politika mit hárít rá, tehát alkalmazni fog külső embereket. A korrupció nagyon intenzív lesz, az megint törvényszerűség, ha egy alkalmazott egy vállalat pénzét költi.
A fentieken kívül bármi előfordulhat, a választások után akár az egész lefújása, vagy az eredeti állapot visszaállítása is elképzelhető.

A rendelet az eredeti, bejelentett célkitűzéssel ELLENTÉTES! A felhasználóval megvásároltatott, kialakíttatott, de elprivatizált gáz műszaki berendezések felülvizsgálatát, és javítását oldja meg a szolgáltató a rendszerhasználati díjból!

A gázmaffia ugyanis ismét éledezik! Máris kieszelték, hogy a társasházak egyéni mérői előtti gázcsöveket és más berendezéseket a tulajdonosoknak kell felülvizsgáltatni, és esetlegesen javíttatni úgy, hogy a vizsgálat költsége ugyan a szolgáltatót terheli, de a bejelentés kötelezettsége, és a javítás költségei a felhasználót terhelik. Hát mi ez már megint ?????? !!!!!

A vízmérőket a vízszolgáltató vizsgálja, és pofátlanul cseréli, pedig elég lenne hitelesíteni, mért nem teszi ezt a gázszolgáltató is? Már nem a szükségtelen cserét, hanem a hitelesítés ütemezését???,

Minden probléma eltörpül az mellett, amit az RTL KLUB mai híradójában hallani lehetet

Mórahalmon 4 ember szenvedett szénmonoxid mérgezést. Ennek oka: a gázmérőt rosszul szerelték fel!

E mellett már pacsírta hangnak tűnik a MÉGSZ pontatlan és félrevezető  buzdítása az egyszerűsitett gázkészülék cserék végrehajtására.

Emberek, nincs itt semmi gond, annyi "szakképzett" ember van ebben a szakmában, mint sehol a világon.Talán ezért, előbb-utóbb fel fog értékelődni a valódi tudás.

Ha ez tényleg igaz,(megnézetem a riportot), akkor ez az eddigi legdurvább félretájékoztatás.

Szintén rtl-es gyöngyszem: Ahol nyilászárót cseréltek, az tanácsolják a szakemberek szellőztessenek gyakran, hogy a gyilkos gáz el tudjon távozni.

Létrehoztam a nehaljmeg.hu oldal. Kérlek benneteket nézzétek meg, nincs kész teljesen még.

http://duol.hu/hirek/merlegeles-nelkul-el-fogja-zarni-a-gazt-1586871

A vizsgálat díja nem 4000 Ft volt!!! Az csak egy elvi összeg lehetett. A feleslegesen kecseréltetett készülékek árát is meg kell téríteni!! A már elvégzett vizsgálatokat NEM KELL SE BEJELENTENI, SE ÚJRA ELVÉGEZTETNI. A jegyzőkönyveket a szolgáltatók megkapták. A minisztériumi hozzá nem értő rendelet alkotókat azonnal el kell távolítani, és egy normális rendeletet alkotni. Nem kell a polgárokból folyamatosan bohócot csinálni!!!!!! Elég volt !

Valaki keresse már meg, hol van szó( melyik rendeletben, és hogyan) azok kompenzációjáról akik már elvégezték a vizsgálatot?

Jól értem én azt, hogy a társasházak tulajdonjogilag közös, műszaki szempontból csatlakozó vezetékeire nem vonatkozik a 2013.12.31-i határidő?

A tiz évenkénti időszak a mérvadó, de

„4/A. § A 2005. november 1-je előtt jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel rendelkező társasház 2015. október 31-ig köteles megrendelni a csatlakozóvezeték 2/A. § (4) bekezdése szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatát.

szerintem.

Igen, én is így értelmeztem. Ellenben Debrecenben a TIGÁZ nem így gondolja, szerintük 2013. dec. 31. (persze az 2015 előtt van) Mintha egyedül lennék az egész városban, aki egy nyúlfarknyi rendeletet értelmezni tud. Ma beszéltem egy társasházi ügyekkel foglalkozó ügyvéddel, benne is csak én ébresztettem kételyt. És ilyenkor gyanússá válik, hogy mindenki hülye, csak én vagyok normális?

Az nem is jogszabály, amit nem lehet többféleképpen értelmezni. Különösen igaz ez a gázipari szabályokra. A felülvizsgálatok témakörében létrejött szabályozás alapján soha senkit sem fognak ellenőrízni, büntettni. Szépen el fog halni a dolog a választások után.Sajnos addig fog néhány életet követelni a dolog.Valószínüleg a gázfogyasztók fognak rájönni arra, a saját biztonságuk, életük megvédése nem az állam (párt) feladata, és megteszik a szükséges lépéseket. addig is:http://www.nehaljmeg.hu

 

Az Egyen Potenciálra Hozás egy újabb sületlenség, és egy újabb ravasz sarc.

Az teljesen helyénvaló, hogy az egyetlen súlyos baleset miatt biztonsági intézkedést próbáltak tenni, de az már nem, hogy megint a vétleneken csattan az ostor.

Az történt anno, hogy egy képzetlen és felelőtlen gázszerelő, úgy vett le egy mérőt, hogy az a kezében felrobbant, és az a halálát okozta (fejvesztés terhe mellett)..

Mi lett volna a helyes intézkedés:

1./ Kioktatni a szerelőket a gázmérők balesetmentes levételére.

2./ Levétel előtt a sztatikus töltés levezetését elvégeztetni.

3./ Levétel előtt leföldeltetni a mérőt.

4./ Megtiltani a műszálas munkaruhák viselését.

5./ A szerelők testének és ruházatának földelése.

Ezzel szemben, az egyes ingatlantulajdonosokon követelik az EPH kialakítását, amelynek egyedi költsége 2000 Ft-tól indul.

Egy olyan házban, vagy lakásban ahol boyler van, automatikusan létrejön az EPH, hiszen a gázos vízmelegítőbe becsatlakozik a vízvezeték, amely remek földelés, és a gázvezeték is.

Ha egy emeletes házban a pincében összekötik a víz és a gázvezetéket, és/vagy a villámvédelmet, akkor az EPH megoldódott, és az egyedi EPH-kat nem kell kialakítani.

Már most felmerül a kérdés: Kinek jó az EPH drága edgyedi kialakíttatása, és miért ?