A belügyminiszter 29/2014. (IV. 3.) BM rendelete a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (3) bekezdésében,
a 4. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre, az e tevékenységeket végzőkre, valamint a felülvizsgálattal érintett ingatlantulajdonosokra és társasházakra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a gázfelhasználó technológiák felülvizsgálatára.

2. A hatósági eljárás szabályai

2. § (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat, vagy a hibák kijavításának szükségességét vitatja, a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül, az 1. mellékletben meghatározott kérelem benyújtásával eljárást kezdeményezhet az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél (a továbbiakban:
hatóság) a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az NGM rendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyv másolati példányát, valamint igazolni kell az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott, általános tételű eljárási illeték megfizetését.
(3) A hatóság az általa kirendelt szakértő szakvéleménye és a műszaki-biztonsági felülvizsgálat során felvett jegyzőkönyv alapján dönt a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági szempontból való megfelelőségéről. A hatóság határozatában
a) megállapítja, hogy a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági szempontból megfelelőek, és kötelezi a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót, hogy a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések ismételt üzembe helyezésére a határozat kézhezvételét követő munkanapon intézkedjen, vagy
b) kötelezi az ingatlantulajdonost vagy a társasházat a hibák NGM rendeletben meghatározott határidőben történő kijavítására.
(4) A hatóság a határozatát a földgázelosztói engedélyessel vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatóval is közli.
3. § (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház az NGM rendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat és a hibák kijavításának szükségességét nem vitatta, a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának ismételt elvégzésével a hibák kijavítását, legkésőbb a hiba kijavítására nyitva álló határidő leteltét követő 30 napon belül helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, egyben az NGM rendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvet veszi fel.
(2) Ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos vagy a társasház a hibák kijavítására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, azt 15 napon belül az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv megküldésével a hatóságnak bejelenti.
(3) A hatóság az ingatlantulajdonost vagy a társasházat kötelezi a hibák kijavítására.
(4) A hatóság a határozatát a földgázelosztói engedélyessel vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatóval is közli.
4. § A hatóság végrehajtható döntésében foglaltak teljesítésének ellenőrzése során, az élet, a testi épség vagy a vagyonbiztonság védelmére figyelemmel nem alkalmazható a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés.

3. A szakértőre vonatkozó szabályok

5. § A szakértő a 2. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelménynek megfelelően köteles szakvéleményét elkészíteni.
6. § Ha a szakértő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles arról a felhasználót és a hatóságot, valamint a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
7. § (1) A szakértő a hatóság kirendelése alapján látja el a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot, amelyről az ingatlantulajdonost vagy a társasház képviseletére jogosultat előzetesen értesíti. Ha az ingatlantulajdonosnak vagy a társasház képviseletére jogosultnak a jelzett időpont nem megfelelő, az első időponttól számított 8 munkanapon belül eső második időpontot jelöl meg a szakértő.
(2) Ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a gáz csatlakozóvezetéket vagy felhasználói berendezést üzemen kívül helyezte, első időpontként – a 9. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a kirendeléstől számított 3 munkanapon belüli időpontot, ha ez az ingatlantulajdonosnak vagy a társasház képviseletére jogosultnak nem megfelelő, az első időponttól számított 3 munkanapon belül eső második időpontot jelöl meg a szakértő.
(3) Ha a szakértő a helyszíni vizsgálatot nem tudja elvégezni, a hatóság részére köteles azt haladéktalanul bejelenteni.
8. § A szakértő kirendelésével kapcsolatos eljárási költségeket – ha az eljárásban érintett ügyfél lakossági fogyasztó – az eljáró hatóság viseli.

4. Eljárási határidők

9. § (1) Ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a gáz csatlakozóvezetéket vagy felhasználói berendezést üzemen kívül helyezte, a hatóságra vonatkozó általános ügyintézési határidő 15 nap.
(2) Ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a gáz csatlakozóvezetéket vagy felhasználói berendezést
a) gyermekek átmeneti gondozásának helyén, gyermekek vagy családok átmeneti otthonában, gyermekotthonban, különleges gyermekotthonban,
b) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben, vagy
c) személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosító bentlakásos szociális intézményben helyezte üzemen kívül, a hatóság a 2. § (1) bekezdése szerinti kérelem beérkezését követő 24 órán belül hozza meg határozatát.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Hozzászólások

A jogszabály  nem koherens. pl a 19/2012. (VII..20.) NGM rend. szerint:

"(5)4 Ha a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni, arról az ingatlan tulajdonosát és a felhasználót a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni."

A jelen jogszabály szerint:

"6. § Ha a szakértő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles arról a felhasználót és a hatóságot, valamint a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót haladéktalanul értesíteni."

Megjegyzem , az előbbi a gyakorlatban nem teljesíthető, csak az utóbbi értelmes és teljesíthető.

Ami a határidőket illeti, a 19/2012. NGM rend. módosítása során kitolt határidők, e rendeletben tovább, egyes esetkeben veszélyes módon kitolódtak

Az új jogszabály (a korábbiakat tetőző) további hiányossága, hogy itt is csak "ingatlantulajdonosról" és "társasházakról" beszél, holott (mint azt úgy jogszabály-előkészítés során, illetve megjelenésekor) jeleztük -többek között-léteznek szövetkezeti  állami és önkormányzati , tulajdonú ingatlanok, továbbá helyiség és lakásbérlők, így nekik van más jogyszabályokban rögtített felelőségük és kötelezettségük.

a 19/2012. (VII..20.) NGM rendelet felülvizsgálóról beszél, a mostani pedig szakértőről.

Ugye a felülvizsgáló van a helyszínen először, a fogyasztó vitába száll, és ekkor küldi a katasztrófavédelem a szakértőt.

A szakma véleménye szerint a veszélyhelyzet elhárítása a gázcsap elzárását, és annak dokumentációját jelenti.

Persze a jogalkotó másra is gondolhatott, de ez még nem derült ki talán majd a joggyakorlat választ ad erre. ( is).

A határidő valóban problémás, majd hosszabitják.

A tulajdonos definiciója nem szerencsés, talán a használó lenne a jó.

Ez a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat egy nagyon hasznos, és igazán jó dolog lenne, ha egyszer végre megvalósulna abban a formában, ahogy azt a szakmabeliek megálmodták valamikor.(pl. a GOMBSz-ban!)

Mi is az amit takarnia kéne? Ami benne is van a nevében: műszaki biztonsági felülvizsgálatot. Úgy mint az autóknál: ha használom használódik, tehát saját és környezetem érdekében időszakonként elviszem arra feljogosított szakemberhez, és felülvizsgáltatom. Ezt ott műszaki vizsgának hívják. Ha nem vizsgáltatom felül nem használhatom, egyértelmű törvény van rá, egyértelmű konzekvenciákkal. A dolog evidens, és ősidők óta működik.

Egy kis történelmi, politikai, és csak kicsit műszaki visszatekintés.

Az elöbb említett GOMBSz (ami hosszú évtizedekig előre mutató módon volt képes megállni a helyét) már rendelkezett ezzel kapcsolatban. A szolgáltatónak írta elő, az úgy nevezett "fogyasztói ellenőrzést" 5 évente. Figyelem: pénzért. Csinálták is szorgosan a szerelők (na nem a pénzért), mert a főnökök prémiuma ezen múlott. Azután a 90-es évek elején elkezdték elhenyagolni. A szolgáltatókat privatizálták, nekik ez nyűg, baj, az igazi pénzkeresési lehetőséb útjában álló probléma volt. Következett egy hosszú légüres tér. Pontosabban érdemi szempontból nem. Rendeletek jönnek módosítások mennek a gázszerelők regisztrációjáról, hiszen a gáz veszélyes üzem.

2003. év GET. ! A fogyasztó (tulajdonos, bérlő, használó) kötelességévé teszi a csatlakozó és fogyasztói berendezés biztonságos üzembentartását, karbantartását, és legalább 5 öt évenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatát. Jó magyar szokás szerint a törvény a fogyasztó számára konzekvenciákat nem tartalmaz, de rendelkezik arról, hogy az arra feljogosított gázszerelők közül, ki lessz az ara feljogosított!? "Fontos változás": nem szolgáltató, hanem elosztói engedélyes!                              Megjelenik a GMBSz. benne a gáz műszaki biztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyv formátumával.                                                                                                   2008.-ik év módosul a GET., de marad az öt évenkénti ellenőrzés, és a retorzió nélküliség.          

A rendeletek csepegtetik a változásokat. Igazi végrehajtási utasítás nincs, de mindenféle határidők megjelennek, aztán megváltoznak.                                          2012.-ig megin semmi, de módosul akéményseprő törvény, ami előírja a sormunka során a gázkémények ellenőrzése során a műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését. Na végre valami kontrol!                                                   De nem, a kéményseprők olvasatában az nem az. Ők pedig tudják.                            2013.-év GMBSZ., egyszerűsített készülékcsere! Ho-hó, érdemes felülvizsgálós OKJ-t csinálni, hiszen végre van benne üzlet (nem a felülvizsgálatban).                            2013.-év vége módosul a rendelet. A Gáz műszaki biztonsági felülvizsgálatot az elosztói engedélyes köteles elvégezni ingyen, 10 évente. Mind ez a rezsi csökkentés keretein belül. Ez ám az ingyenes biztonság! Biztos ami biztos, megváltoztatják a jegyzőkönyv formátumát, hogy ha mégis, relatív így kerülne többe a felülvizsgálat, a fogyasztó jelezhesse, hogy nem ért eggyet a mostmár ki tudja hány vizsgával, jogosultsággal , és regisztrációval rendelkező felülvizsgálóval.                                 Ennek megfelelően el is kezdték toborozni, és regisztrélni (már megint) a felülvizsgálatot végzőket felülvizsgáló szakembereket.                                           Magam is jeleztem szándéknyilatkozatomban, hogy ha majd meg születnek az ide vonatkozó játékszabályok, bocsánat, rendeletek, akkor regisztráltatom magam. De lehet, hogy elkapkodtam. Ki tudja, nem-e ráérnék a hamarossan létrejövő felülvizsgálókat legfelülvizsgáló bizotságba regisztráltatni magam főfelülvizsgálónak, mondjuk a NASA-nál?

 Elöttem van a szituáció: hogy az autóm vizsgáztatása során az autószerelő mesternek, aki még vizsgabiztosi OKJ-s képzést is kapott, a vizsgalapot úgy írom alá, hogy ugyan tudomásul veszem, hogy nem fog a fékem, de nem értek vele eggyet! Ennek nyomatékosítására, egyik vizsgabázisról a másikra mennék, hogy végre valaki jónak találja a fékem. (ha szerencsém van közben nem ütök el senkit)

A helyzet több mint groteszk. Az emberek tisztéban vannak vele, ha rossz a fékük. Ezzel szemben fogalmuk sincs (még a müszakilag tályékozottaknak sem), hogy mijen veszélyeket rejt egy páraelszívó, egy nyílászáró csere, egy nem megfelelően, vagy eggyáltalán nem karbantartott gázkészülék.