Határidő hosszabitás lesz !

TERVEZET 1

készítette: Dr. Nagy Ádám főosztályvezető látta: Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Glattfelder Béla államtitkár jóváhagyta: Gondos Judit közigazgatási államtitkár Varga Mihály miniszter

A nemzetgazdasági miniszter

…./2014. (…….) NGM rendelete

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

 

A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII.20.) NGM rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének napja előtt köteles bejelenteni, hogy a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az e bekezdésben meghatározott időszakban elvégeztette. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost a jelen bekezdésben foglalt igazolás lehetőségéről és az elvégzett felülvizsgálat bejelentési kötelezettségről, valamint a bejelentés elmaradásának jogkövetkezményeiről

(3) Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az ingatlantulajdonos a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot az ellátását lehetővé tevő, területileg illetékes földgázelosztói engedélyestől történő megrendelés útján köteles elvégeztetni. A földgázelosztói engedélyes a hitelesítési mérőcsere időpontjáról szóló értesítésben köteles tájékoztatni a felhasználót a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megrendelésének kötelezettségéről és a megrendelés elmaradásának jogkövetkezményeiről.”

2. §

(1) Az R. 2/A. § (1)-(3)bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2/A. (1)Ha a felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult, az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés - a gázfelhasználó technológia kivételével - vagy csatlakozóvezeték esetében az ingatlantulajdonos a földgázelosztói engedélyesnél 2014. december 31-ig köteles bejelentést tenni, melyben megrendeli az első műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a helyszíni vizsgálatot az ingatlantulajdonos általi bejelentés és megrendelés alapján a földgázelosztói engedélyes 2015. december 31-ig köteles elvégezni a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő útján.

(3)A (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat során feltárt hibák kijavítására az ingatlantulajdonos 2016. december 31-ig köteles. E határidő meghosszabbodik a (8) bekezdésben meghatározott eljárás időtartamával.”

(2) Az R. 2/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: TERVEZET 2

készítette: Dr. Nagy Ádám főosztályvezető látta: Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Glattfelder Béla államtitkár jóváhagyta: Gondos Judit közigazgatási államtitkár Varga Mihály miniszter

 

„(9) E jogszabály társasházakra vonatkozó rendelkezéseit a lakásszövetkezetekre vonatkozóan is alkalmazni kell.

3. §

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2014. október 15-én lép hatályba.

Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

TERVEZET 3

készítette: Dr. Nagy Ádám főosztályvezető látta: Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Glattfelder Béla államtitkár jóváhagyta: Gondos Judit közigazgatási államtitkár Varga Mihály miniszter

1. melléklet a …./2013. (…….) NGM rendelethez

Az R. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)

A gázfogyasztó készülék típusa:

A gázfelhasználás módja: Eltérés az üzembe helyezési követelményektől

Az eltérés minősítése