Megjelent a 2017. évi CXXXVII. törvény

2017. évi CXXXVII. törvény

a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról*

A törvény a gázos szakmát érintő jelentős változásokat tartalmaz.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

8. § 2018. február 1-jén lép hatályba (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 89. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 89. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

(3) Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen - műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

„(3) Az elkészült gázszerelést a gázfogyasztó készülékcsere kivételével a földgázelosztó vagy a megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni. Az elkészült gázszerelést készülékcsere esetén a tervező az üzembe helyezés előtt köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

(3a) Készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervező mérnök végezheti, aki rendelkezik a kormány rendeletében meghatározott felelősségbiztosítással.”

(2) A Get. 89. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2018. január 1-jén lép hatályba

(6)353 A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően - a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel - köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait - beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is - az iparügyekért felelős miniszter rendelete, a műszaki-biztonsági felülvizsgálattal kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóságot kormányrendelet tartalmazza.

„(6) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.”

 (3) A Get. 89. § (7) és (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 2018. január 1-jén lép hatályba

„(7) A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása, valamint a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték 10 évenkénti, a csatlakozási nyomás névleges értékén szivárgás-ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálata a földgázelosztó kötelessége saját költségén. Az ingatlan tulajdonosa a felülvizsgálat elvégzését köteles lehetővé tenni a földgázelosztó számára. A 10 év leteltét első alkalommal a mérő felszerelésétől, illetve cseréjétől, mérő hiánya esetén a legutolsó felülvizsgálattól, ha még nem történt felülvizsgálat, 2018. január 1-jétől kell számolni.

(7a) A (7) bekezdés szerinti gáztömörségi felülvizsgálat kiszervezhető tevékenységnek minősül.”

9. § A Get. 108. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 108. § a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes. Ha az elosztóvezeték hossza meghaladja a 250 métert, a díjakat a 250 méter feletti részre kell megfizetni.

(8) A (7) bekezdés szerinti mentességet több lakást vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglalóingatlan esetében lakásonként, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségenként kell alkalmazni.

(9) A (7) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén a földgázelosztó a csatlakozási igény teljesítését nem kötheti óvadék, letét, előleg, kötbér vagy más fizetési kötelezettség teljesítéséhez, előírásához.

(10) A földgázelosztó a csatlakozási igény befogadását nem tagadhatja meg, ha a csatlakozás valamennyi jogszabályi feltétele teljesül.”

10. § 2018. február 1-jén lép hatályba A Get. 132. §-a a következő 55. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„55. készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését végző tervező mérnök felelősségbiztosítására vonatkozó rendelkezéseket.”

11. § A Get. XVIII. Fejezete a következő 146/N. §-sal egészül ki:

„146/N. § A 108. §-nak a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2017. évi CXXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód. 5. törvény) módosított (7) bekezdését, valamint a 108. §-nak a Mód. 5. törvénnyel megállapított (8)–(10) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

12. § A Get.

a) 2018. február 1-jén lép hatályba 89. § (1) bekezdésében a „kiviteli tervét” szövegrész helyébe a „kiviteli tervét a gázfogyasztó készülékcsere kivételével” szöveg,

b) 2018. január 1-jén lép hatályba 103. § (4b) bekezdésében a „vagy a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának”  szövegrész helyébe az „és a fogyasztói vezeték szivárgás-ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálatának” szöveg lép.

13. §  2018. január 1-jén lép hatályba Hatályát veszti a Get.

a) 89. § (6a)–(6g) bekezdése és

b) 132/B. §-a.

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § 2017. december 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § (2) és (3) bekezdése, a 12. § b) pontja, a 13. § és a 18. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 8. § (1) bekezdése, a 10. § és a 12. § a) pontja 2018. február 1-jén lép hatályba.

18. § 2018. január 1-jén lép hatályba (1) Hatályát veszti a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (4) bekezdés f) pontja.

(2) Hatályát veszti a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló 118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet.

(3) Hatályát veszti

a) a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012.  (VII. 20.) NGM rendelet és

b) a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet.