3. 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

3. FEJEZET KÖVETELMÉNYEK
3.1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK

3.1.1. A tervező felelőssége
A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik:
a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért,
az építésügyi előírások betartásáért,
a jelen Szabályzatban és a jogszabályokban előírtak betartásáért,
a hivatkozott szabványok alkalmazásáért,
az egészségvédelmi előírások betartásáért,
a tűzvédelmi előírások betartásáért,
a balesetelhárítási és a munkavédelmi,
a környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért,
a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért,
a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért,
a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért.

3.1.2. A tervezői jogosultság követelményei
A tervezői jogosultság megállapítása a vonatkozó kormányrendelet alapján a Magyar Mérnöki Kamara hatásköre. A tervezőnek az adott tervezési feladatra való jogosultságát az engedélyes felé előzetesen igazolnia kell.
3.1.3. A tervdokumentáció tartalmi követelményei
3.1.3.1. A tervezői nyilatkozat
Írásos felelősségvállalás (több tervező esetén a tervezett részre vonatkozó), amely az alábbiakat tartalmazza:
a létesítmény megnevezését, helyszínét,
a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok és a jelen Szabályzat vonatkozó előírásainak és az azelosztási engedélyes által műszaki – biztonsági szempontok alapján felülvizsgált tervvel érintett technológiai utasításainak betartását,
a Szabályzattól való eltérés esetén, az eltérés indoklását és a választott megoldás egyenértékűségének igazolását,
a tervnek tervezési célra vonatkozó megfelelőségét,
a tervezett létesítmény biztonságos kivitelezhetőségét és az egészséget nem veszélyeztető módon történő üzemeltethetőségét,
a tervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa ismert közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntette,
az érintett szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat érvényesítette,
A tervben szereplő gázfogyasztó készülék megfelel a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének (típus megjelölés),
A gázkészülék szerves részének minősülő – beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító és ellenőrzőn idomokat az installációs terv tartalmazza,
Az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak (kivitel, hossz, áramlási ellenállás stb.)
A gázkészülék minden részében a kondenzvíz elvezetéséről a gyári előírások szerint gondoskodott, jégdugót a kondenzvíz nem okoz,
a tervező eredeti aláírását és a kamarai azonosító számát a jogszabályban előírtaknak megfelelően.

3.1.3.2. A műszaki leírás tartalmazza

a tervezési célt, a szállított gáz jellemzőit, és a mérés-elszámolás műszaki megoldását,
a gázfogyasztó készülékek azonosító adatait, gázterhelését és műszaki adatait,
a tervezési nyomásokat és nyomásfokozatokat,
az üzemeltetési hőmérséklet határokat,
a tervezett létesítmény helyszínét, a tervrajzokon nem ábrázolható részletek leírását,
a tervezési határokat,
a csatlakozó vezeték jellemző paramétereit,
a felhasználói berendezés paramétereit, valamint ezek meghatározására vonatkozó számításokat, a gázfogyasztó készülékek beépítési feltételeit,
a tervtől való bármi nemű eltérés, vagy a terv megváltoztatásának feltételeit, valamint a terv szerinti állapot későbbi megváltoztatására vonatkozó figyelmeztetéseket és feltételeket,
a korlátozott élettartamú tartozékok felsorolását az élettartam megjelölésével
a gázfogyasztó készülékek légellátásának, égéstermék elvezetésének hő- és áramlástechnikai méretezését, az alkalmazott elemek gyártó szerinti azonosító adatait,
a kivitelezésre vonatkozó előírásokat és szükség szerint a tervezett kötések (különös tekintettel a hegesztésre) technológiáját és rendjét, valamint az indokolt tervmagyarázatokat,
a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégítését,
a biztonsági értékelés eredményét,
a vonatkozó jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatásának szükségességét, a koordinátor feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben,
a kivitelezett gázrendszer korrózióvédelmét és állagmegóvását, az érintésvédelem megoldását,
a robbanásveszélyes terek alakjának és méreteinek meghatározását,
a tűzvédelmi követelményeket, valamint azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,
a környezetvédelemi követelményeket, valamint azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,
az elvégzendő nyomáspróbák, üzempróbák, próbaüzem és tesztek leírását, azok megfelelőségeinek kritériumait,
a meglévő rendszerhez való csatlakozás körülményeit, műszaki megoldását (engedélyessel történt előzetes egyeztetés alapján),
az üzemelő rendszer átalakítását, ideiglenes vagy végleges üzemen kívül helyezését az engedélyessel történt előzetes egyeztetés alapján.

3.1.3.3. Tervrajzok

A tervdokumentációnak a tervezés tárgyától függően a műszaki-biztonsági feltételek igazolása érdekében értelemszerűen az alábbi rajzdokumentációkat kell tartalmazni.

a) Helyszínrajz, amely a szükséges méretarányban tartalmazza:
a gázellátással érintett ingatlan(ok) címét, helyrajzi számát,
a tervezés határát, meglévő rendszerhez történő csatlakozás pontját,
ha a terv az ellátandó ingatlanon kívül más ingatlan(oka)t is érint (átvezetés, szolgalom, védőtávolság) annak/azoknak helyrajzi számát,
az épületek, létesítmények körvonalrajzát, elhelyezkedésük méreteit,
a tervezett vezeték nyomvonalát,
méretét, anyagát,
a területen lévő közművek vezetékeinek az adatszolgáltatás pontosságának megfelelően feltüntetett elhelyezkedését,
a nyomásszabályozó (állomás), gázmérő helyét,
a vezeték nyomvonala közelében lévő fák helyét,
a föld alatti ismert létesítmények helyét,
a védelem szükségességét, méretét, anyagát, műszaki megoldását.
az égéstermék kivezetést a környezetében levő objektumokat, épületeket.

b) Alaprajzok, amelyek általában 1:50 méretarányban tartalmazzák a gázzal ellátott épület (létesítmény) csatlakozó vezetékének és gázfogyasztó berendezésének elhelyezésével érintett és azzal kapcsolatban lévő részeit, ezen belül részletesen:
a nyílászárók helyét, típusát és légzárási értékét,
az egyes helyiségek megnevezését,
a vizes berendezési tárgyak alak- és mérethű helyét,
a beépítésre kerülő gázfogyasztó készülékek helyét, rendeltetését, az MSZ/CEN/TR 1749 szerinti típusát, névleges hőterhelését, gázterhelését,
fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségben elhelyezett gázfogyasztó készülék esetében annak villamos védettségét,
a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezetékek (adott esetben az épületre szerelt telephelyi vezeték) nyomvonalát, méretét anyagát,
a szerelvények (anyagátmenetek) helyét, típusát, méretét,
a nyomásszabályozó (állomás), gázmérő helyét típusát, méretét, teljesítmény adatait,
a légellátás, szellőzés légmennyiség adatait, szerkezeteit, típus, teljesítmény megjelöléssel,
az égéstermék elvezetés szerkezeteit,
az égéstermék elvezető berendezés helyét, méretét, a kitorkolás helyzetét a saját és a szomszédos épületekhez képest,
a hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek helyét, méretét,
a gázérzékelők, beavatkozó szerkezetek elhelyezését, típusát, üzemi paramétereit,
a bontás, átalakítás esetén az elbontásra kerülő, a megmaradó és az új vezetékek, gázfogyasztó készülékek egyértelmű megjelölését,
és minden olyan adatot, ami a terv felülvizsgálatához szükséges.

c) Függőleges csőterv, amely általában 1:50 méretarányban tartalmazza:
a szinteket és belmagasságukat,
térszint alatt elhelyezett csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékek takarási mélységét,
a tervezett gázfogyasztó készülékeket és típus jelölésüket,
a nyomásszabályozó(állomás), gázmérő helyét típusát, méretét, teljesítményadatait,
a csővezetékek, szerelvények anyagát, méretét, kötésmódját, kapcsolását,
a gázfogyasztó készülékek, csővezetékek, égéstermék-elvezető szerkezetek szerelési magasságát,
az égéstermék-elvezető berendezések méretét, anyagát vagy azonosítását, és ha értelmezhető, a hatásos magasságát.

d) Részletrajzok az értelmezéshez szükséges méretarányban mindazon esetben, amikor nem minősített vagy gyártói nyilatkozattal rendelkező szerkezetek kerülnek beépítésre – a legyártáshoz szükséges méretekkel.

További részletrajzok szükség esetén:
villámvédelmi terv,
elektromos reteszelési terv,
légellátási-szellőzési terv,
az égéstermék-elvezetés terve,
a nyomásszabályozó(állomás) és gázmérő telepítési rajzai.

3.1.3.4. Egyéb részek

A tervhez csatolni kell:
a tervvel érintett területen található közművek üzemeltetőinek,
a meglévő égéstermék elvezető berendezés(ek) esetén a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató hozzájáruló nyilatkozatait, a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető berendezések kivételével abban az esetben, ha az nem a már meglévő épülethez tartozó égéstermék elvezető berendezésben kerül kialakításra..
3.1.4. Tervfelülvizsgálat
A csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés kiviteli tervét – a kivitelezés megkezdése előtt – be kell nyújtani az engedélyeshez műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra.

A tervfelülvizsgálat során figyelemmel kell lenni az elosztói engedélyes által megjelölt gázszolgáltatási feltételekre (elosztó vezeték megléte, vagy szükségessége, az igényelt gáz térfogatáram biztosításának lehetősége és annak műszaki feltételei stb.), a gázszolgáltatás fennállására, műszaki-biztonsági követelmények teljesülésére és a tervnek a terven feltüntetett gázfogyasztó készülék CE tanúsítás szerinti kivitelére.

c) A kivitelezést az engedélyes kivitelezésre alkalmas nyilatkozatának keltétől számított 2 éven belül szabad megkezdeni. Az engedélyesi nyilatkozat érvényessége meghosszabbítható, ha az ismételt benyújtáskor érvényes műszaki-biztonsági feltételeknek megfelel.
3.1.5. Eltérés a felülvizsgált tervtől
A tervdokumentációtól eltérni a tervező írásos hozzájárulásával szabad. Amennyiben az eltérés műszaki-biztonsági feltételt is érint, a tervező köteles az engedélyestől ismételt tervfelülvizsgálatot is kérni.

vissza a tartalomjegyzékhezí