3.2.7. Gázmérők

3.2.7. Gázmérők
3.2.7.1. A legfeljebb 100 [m3/h] névleges együttes gázterhelésű gázmérők elhelyezésének követelményei

A gázmérő elé (mérőkötésébe) elzáró szerelvény beépítése kötelező.

Ha a házi nyomásszabályozó és a legfeljebb 6 [m3/h] névleges térfogatáramú gázmérő közvetlenül, együtt kerül elhelyezésre, akkor elegendő a nyomásszabályozó előtt közvetlenül elhelyezett elzáró szerelvény (3.-10. sz. ábra)3.-10. sz. ábra

A házi nyomásszabályozó és a gázmérő együttes szerelése

Almérőt az engedélyes feltételeinek és a Szabályzat betartásával szabad beépíteni.

Általános követelmények

 1. A 100 m3/h összes névleges gázterhelésnél kisebb gázmérő(k) elhelyezésére szolgáló veszélyességi övezetet, vagy helyiséget „Mérsékelten tűzveszélyes” (jele: D) tűzveszélyességi osztályba kell sorolni és a jelen szabályzatban foglalt műszaki követelmények szerint kell kialakítani.
 2. Gázmérő lakószobában nem helyezhető el. Ez az állapot a későbbiek során sem változtatható meg. Lakószobát gázmérővel ellátott helyiséggel összeszellőztetni nem szabad.
 3. Fürdőszobába, WC-be, garázsba, gépkocsi tárolóba, 140 [kW]-nál nagyobb összhőterhelésű gázfogyasztó készülékek helyiségébe, 400 V-nál nagyobb feszültségű villamos berendezéseket tartalmazó helyiségbe, valamint „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, vagy tűzveszélyes anyag rendszeres használatára (tárolására) szolgáló helyiségbe gázmérő nem szerelhető.
 4. A gázmérő és a legközelebbi gázfogyasztó berendezés közötti vízszintes vetületben mért távolság legalább 1 m legyen. Ez a távolság beépített szigetelőfal esetén 0,5 m-ig csökkenthető.
 5. A gázmérő legközelebbi éle és füstcső, melegvíz vagy gőz (fűtési) vezeték legközelebbi alkotója közötti távolság legalább 0,5 m legyen.
 6. Gázmérő könnyen éghető falszerkezetre, éghető vagy hőre lágyuló burkolatú falra nem szerelhető.
 7. Gázmérőt szabadban, külső falon csak megfelelő mechanikai és káros hőhatás elleni védelem biztosításával szabad szerelni. A védelem módját és megoldását a gázszolgáltató határozza meg.
 8. 6 [m3/h] névleges gázterhelésnél nagyobb gázmérő mindkét (belépő és kilépő) oldalán legyen elzáró szerelvény.

Gázmérők elhelyezése épületen kívül

Gázmérőt szabadban külső falon csak megfelelő mechanikai védelem biztosításával szabad szerelni. A védelem módját és megoldását az engedélyes technológiai utasításban köteles rögzíteni.

Ha a gázmérőt külső falra, lépcsőházba, közös használatú térbe szerelik fel, akkor azt zárható ajtójú fülkében vagy szekrényben kell elhelyezni.

A gázmérők szerelési helyigényének méreteit, a fülkék vagy szekrények méreteit és kivitelét az elosztási engedélyesek technológiai utasításaikban szabályozzák.

Gázmérők elhelyezése pincében, alagsorban

Pincében, alagsorban gázmérő csak akkor helyezhető el, ha a jelen Szabályzat vonatkozó pontjainak betartásán kívül az alábbi feltételek is teljesülnek:

 1. a pince vagy annak a gázmérő elhelyezésére szolgáló helyisége vagy  fülkéje nem korrózió-veszélyes,
 2. a pince talajvíz ellen szigeteléssel és szilárd padlóburkolattal rendelkezik,
 3. a pince belmagassága, illetve űrszelvénye legalább 1,7 x 0,8 [m].

Több szinten át egymással összefüggő belső légteret képező helyiségben (több szintes lakások előszobája, belépője, közületek önálló belső feljárója stb.) gázmérő az engedélyes hozzájárulásával helyezhető el.

Lépcsőházban szintenként a gázmérő az előírások szerinti – szellőzőnyílásokkal rendelkező - fülkében vagy szekrényben elhelyezhető.

Gázmérők csoportos szerelése

A gázmérők csoportos szerelése (vagy a bérleményből való kihelyezése) megengedhető, ha a következő feltételek teljesíthetők:

 1. csak az épület közös használatú terében lehetnek, ha oda a bejutás a nap bármely szakában biztosítható,
 2. együttes vagy külön-külön, kulccsal zárható szekrénybe kerülnek,
 3. ha a mérő nem a fogyasztási hely bejárata mellett, vagy azzal nem azonos szinten (emeleten) van, akkor a fogyasztói vezetéket a fogyasztási helyen belül az oda való belépés helyén (lehetőleg a gázfogyasztó készülék helyiségén kívül) elzáróval kell ellátni, amelynek magassága azonos a gázmérő csatlakozás magasságával. Az elzárót mechanikai sérüléstől és illetéktelen beavatkozástól megfelelően védeni kell.
 4. Ha a gázmérő(k) lépcsőházban vagy azzal légtér összeköttetésben lévő folyosón, közös helyiségben kerül(nek) elhelyezésre, akkor  a lépcsőház felső szintje nyitható nyílászáróval rendelkezzen.

3.2.7.2. A 100 [m3/h]-nál nagyobb névleges gázterhelésű gázmérők elhelyezésének további követelményei

 Gázmérő gázfogyasztó berendezéssel azonos helyiségben - az ipari fogyasztók szekunder mérésre alkalmazott turbinás és mérőperemes gázmérőinek kivételével - nem helyezhető el.

 1. Egy helyen (helyiségben) telepített, 100 m3/h összes névleges gázterhelésűnél nagyobb gázmérő(k) elhelyezésére külön gázmérő helyiséget kell létesíteni.
 2. A gázmérők helyiségeit „Fokozatosan tűz- és robbanásveszélyes” (jele: A) tűzveszélyességi osztályba kell sorolni és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglaltak szerint kell kialakítani.
 3.  A külön gázmérőhelyiség külső fal mentén, az elosztói engedélyes és a létesítmény kezelője által egyaránt bármikor könnyen megközelíthető helyen, lehetőleg földszinten létesítendő.
 4.  Bejárata szabadból vagy az épület közös, jól szellőzött és mindenkor megközelíthető teréből nyíljon.
 5.  A mérőhelyiség bejáratához a tűzveszélyre figyelmeztető táblát  kell elhelyezni és 1 db 55A és 233B valamint C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
 6. A külön gázmérőhelyiséget szabadba nyíló alsó-felső szellőzővel kell ellátni, amelynek együttes szabad keresztmetszete a gázmérő helyiség alapterületének 1%-át érje el. A szellőző alsó éle a külső szinttől legalább 300 mm-rel magasabb legyen. A szellőzők más nyílászáróktól legalább 1 m-re legyenek. A szellőzőt mechanikai védelemmel - legfeljebb 15 [mm] résszélességű, vagy lyukbőségű ráccsal, huzalhálóval vagy zsaluval - kell ellátni.
 7. Gázmérőhelyiség szellőztetésére szükség esetén csak önálló szellőzőkürtöt, szellőzőcsatornát szabad alkalmazni.
 8. A külön gázmérőhelyiség határoló falai legalább A1 REI 90 minősítésű, födémszerkezete legalább A1 REI 60 minősítésű, nyílászárói, pedig A1-A2 anyagúak legyenek. Szikrát adó, vagy elektrosztatikus feltöltődést okozó padlóburkolatot, nem szabad alkalmazni.
 9. Fűtése közvetett lehet. Közvetlen fűtésre csak robbanásbiztos kivitelű zárt égésterű gázkályha használható, amelynek felületi hőmérséklete a 300 °C-t nem haladja meg és gyújtószerkezete a helyiségen kívül van.
 10. A gázmérőhelyiséget nem szabad 58 [kW] egység teljesítmény és 116 [kW] összteljesítmény feletti hőtermelő berendezéssel egymásba nyílóan létesíteni.
 11. Ha a gázellátás külön nyomásszabályozó egységről történik és a gázmérőhelyiség a primer oldali (közműre vagy távvezetékre csatlakozó) nyomásszabályozókra előírt védőtávolságnál a szabályozó állomáshoz közelebb vagy azzal együtt kerül telepítésre; - akkor az adott nyomásszabályozó - vagy fogadó állomásra érvényes előírások vonatkoznak a gázmérőhelyiségre is.

3.2.7.3. Gázmérő nélküli fogyasztás

Létesítés és műszaki biztonsági feltételek

Mérő nélküli fogyasztás esetén a csatlakozó- vagy a fogyasztói vezetékbe – a telekhatáron, ill. az épületen kívül a fogyasztói főelzárótól függetlenül – az épületbe, lakásba, bérleménybe történő belépés előtt (közös, hozzáférhető helyiségben) további, jogi zárral zárható elzáró szerelvényt is be kell építeni (lásd az 7.1. sz. melléklet 7.1.1.1. sz. ábrán).

vissza a tartalomjegyzékhez