Gázkészülékcsere előzetes terv és engedély nélkül?

Hosszú ideje megoldatlan probléma, hogy főleg a háztartási fogyasztók területén nagyon sok készülékcserét végeznek terv és műszaki felülvizsgálat nélkül, gyakran jogosultsággal nem rendelkező szerelők is.

Az így elvégzett munkák amellett, hogy szabálytalanok, sokszor szakszerűtlenek is, veszélyeztetve ezzel az üzemeltető és környezete biztonságát, és nem utolsó szempontként rontja a gázfelhasználás megítélését.

Az ilyen „feketén" szerelők az előírt feltételek figyelmen hagyása miatt jóval alacsonyabb áron tudnak vállalkozni, és ami talán még fontosabb, gyorsabbak. Megtakarítják a tervezés, az engedélyezés és az egyéb vizsgálatok költségét és idejét is.

A MÉGSZ kezdeményezte a Gázipari Műszaki Szakbizottságban, hogy a Bizottság tűzze napirendre ezt a kérdést, mert a készülő, 11/2004. GKM helyébe lépő új végrehajtási rendelet jó alkalom lehet a probléma legalább részbeni megoldására. A törvényi szintű megoldáshoz sajnos a 2008. évi Gáztörvény módosítására is szükség van. Erre az egyébként is tervezett más módosításokkal együtt remélhetőleg rövid időn belül sor kerülhet.

A kezdeményezés alapja a 41.Gázkonferencián elhangzott két előadás, ami alapján a gázelosztói engedélyesek jelenlévő képviselőinek körében végzett gyors felmérésünk azt mutatta, hogy az alábbi módon megszüntethető lenne a megbízható gázszerelők versenyhátránya, vagyis csökkenthető lenne a szabálytalan, esetenként veszélyes szerelések száma.

1. Az elosztói engedélyesek műszaki felülvizsgálati munkájuk során szerzett tapasztalatok értékelésével megkülönböztetik a szolgáltatási területükön megbízhatóan, szakmailag kifogástalanul dolgozó gázszerelőket. (A „minőségbiztosítás" egyik kritériuma.) Ezekkel a szerelőkkel szerződést kötnek, ami meghatározott munkák esetében fölhatalmazná őket az „önellenőrzésre", azaz az engedélyes meghatalmazottjaként a saját munkájuk „átvételére".

2. A fentiek szerint „minősített" gázszerelők az önellenőrzéssel engedélyezett szerelési-kivitelezési (pl. készülékcsere) munkákat elvégezhetik a saját felelősségükre, gázterv és ennek megfelelően tervfelülvizsgálat nélkül, azzal a feltétellel, hogy az elvégzett munkáról előírt részletességű szerelési nyilatkozatot állítanak ki, amit pl. 3 napon belül átadnak az illetékes elosztói engedélyesnek. (Országosan egységesített szerelési nyilatkozatot kell készíteni, amiből a szerelő számára is világos, mi mindenért kell neki felelősséget vállalnia.)
3. Az így elvégzett és bizonylatolt munkákat az engedélyes saját belátása szerint, szúrópróba szerűen ellenőrzi. (Ha az ellenőrzés hiányosságot, hibát tár fel, a szerelővel kötött szerződést felmondja, aki így elveszti a pozitív megkülönböztetéssel kapott piaci versenyelőnyét.) A nem minősített szerelők továbbra is a jelenlegi feltételek mellett dolgozhatnak.
4. Első lépésként, a fentiek keretében végezhető tevékenységeket javasoljuk korlátozni a 20 m3/ó alatti, legfeljebb kisebb áthelyezéssel járó készülékcserékre, de azzal a kiegészítéssel, hogy az eredetileg a 111/2003. Kormány rendelet és a GMBSZ szerint engedélyezett nem tervköteles cseréken túl, kizárólag zárt tűzterű, C-típusú gázkészülékek építhetők be ily módon. Az égéstermék elvezetés megvalósítási módját a szerelési nyilatkozat tartalmazza. A C1X, C2X, C3X, C4X, C5X, C7X, C8X és a C9X kivitelek esetében a szerelő nyilatkozik, hogy az égéstermék elvezetés és a levegő hozzávezetés rendszerét a készülékgyártó vonatkozó tervezési és szerelési utasításainak figyelembevételével vitelezte ki. A C4X, C6X, C7X és a C8X kivitelek esetében ezen kívül a szerelő az üzembe helyezés előtt köteles beszerezni a kéményseprő (Közszolgáltató? Hatékonyabbnak tűnne piaci szolgáltatás igénybevétele.) méretezésen alapuló szakvéleményét is.
5. A szerelési nyilatkozathoz mellékelni kell az üzembehelyezési jegyzőkönyvet is (más jogosultság!), mert ezzel a készülékgyártó képviselőjének részvétele lehet a garancia azokban a készülék specifikus kérdésekben, amelyekben a gázszerelő esetleg nem illetékes. Ideális esetben a szerelő maga is rendelkezhet a szóban forgó készülék üzembe helyezéséhez szükséges jogosultsággal.

6. Ugyancsak célszerű lenne előírni az üzembe helyezéssel együtt, a Gáztörvény által előírt, a csatlakozó vezetékre és a teljes felhasználói berendezésre kiterjedő, időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatot is. Ez jelenthetne egy teljes körű legitimációt úgy a fogyasztó, mint az engedélyes számára.
7. Az időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatok nyilvántartása a jelenlegi rendszerben megoldatlan. Jelentősen elősegítené a felülvizsgálatok elvégeztetésének kényszerítését, ha az elvégzett vizsgálatokat az MKEH Területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága nyilvántartaná. A nyilvános nyilvántartásból az elosztói engedélyes mindenkor tájékozódhatna a fogyasztási hely feltételezhető biztonságáról és bármilyen újabb hozzájárulás vagy mérőcsere, hitelesítés stb. kiadása előtt felszólíthatná a fogyasztót a vizsgálat elvégeztetésére.

8. A 11/2004. GKM rendelet folyamatban lévő módosításában szükséges szerepeltetni a fenti, új eljárási lehetőséget, azaz az elosztói engedélyes felhatalmazását megkülönböztetett és egyébként a más rendeletek által előírt jogosultsággal rendelkező szerelők megbízására. A megbízás egyéb feltételeit határozzák meg maguk az engedélyesek. A műszaki feltételek meghatározását viszont a Gázipari Műszaki Szakbizottságra kell bízni.

Gyárfás Attila elnöki tanácsadó

Cikk forrása: www.megsz.hu

2010. január 8. Gyárfás Attila elnöki tanácsadó

Hozzászólások

Segítséget kérnék egy illetékestől:
Gázkészülék cserét kívánok megrendelni, az alábbi paraméterek alapján:
- régi készülék: engedélyezett szabályos gázterv alapján beépített Termotéka 25 E S, 16,5 m3 légterű, kéményes, álló fűtőkazán, a lakótértől különálló pince helységben elhelyezve, a Pest Megyei Kéményseprő kirendeltség által évente ellenőrzött kéménnyel és légelvezetéssel.
- az új készülék Saunier Duval Thema Classic CAS 25 E tipusú kéményes, fali, fűtőkazán, ugyanabban a helységben elhelyezve, a gázvezeték változtatása nélkül.
Az előzetes kéményseprői vizsgálat megrendeléséhez tervezői nyilatkozatot kér a kirendeltség. Az üzembehelyező addig nem írja alá a tervezői nyilatkozatot, ameddig megerősítést nem kap illetékes helyről, hogy nem kell a cseréhez új gázterv.
Kérdésem, hogyan tovább ?

Ezt irja a GOMBSZ
A vonatkozó jogszabály2 szerint:
–a legfeljebb azonos teljesítményű,
–azonos működési elvű,
–és a készülékek osztályozása (7.4. sz. melléklet) szerint azonos alcsoportba tartozó
gázfogyasztó készülékek cseréje során tervdokumentáció készítése nem szükséges, de a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét arra jogosult szakembernek ellenőrizni kell. Nem a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető berendezéssel rendelkező készülék esetén a meglévő égéstermék elvezető berendezés új gázfogyasztó készülékhez való alkalmasságának igazolásához a kéményseprő-ipari közszolgáltató műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvét az építtetőnek be kell szerezni. A készülék cserét végző szakember a területileg illetékes elosztói/forgalmazói engedélyest a cseréről köteles tájékoztatni.

***********Persze ez nem jelenti azt,hogy mindenki tesz amit akar,sajnos**************************

Hol lehet ellenőrizni, hogy tervezői engedéllyel rendelkezik-e a tervező?

A Magyar Mérnöki Kamara honlapján, a névjegyzék alatt.
A tervezői névjegyzék elvileg naprakész
Boka

Tisztelt Gyárfás Attila Úr!

Kérem, hogy az alábbiakban részletezett dilemmám feloldásában, segítségemre lenni szíveskedjen!

Feltettem a kérdést több gázfelülvizsgáló kollégámnak, hogy kell-e készülékcsere esetén gázterv!

Gázfelülvizsgálóként mindannyiunknak ismernünk kell az erre adandó „időrendi” választ, ami nem is olyan egyszerű.

A neten talált (pl. Dr Barna Lajos) válaszok nem megnyugtatóak, ráadásul az óta már a 2003. évi XLII. Törvényt és az egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 111/2003. (VII. 29.) Kormányrendelet (amely a GOMBSZ-t 2004. január 1-jével hatályon kívül helyezte) is felváltotta az új GET, és végrehajtási rendelete.

2003. évi XLII. Törvény a földgázellátásról a rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.(VII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletét képező még, mint Gázelosztási Szabályzat 21.§. (1) bekezdés szerint:

· a legfeljebb azonos teljesítményű,

· azonos működési elvű,

· azonos rendeltetésű,

· és a készülékek osztályozása (4. sz. melléklet) szerint azonos alcsoportba tartozó

gázfogyasztó készülékek nem tervköteles cseréje során az eredeti létesítéskor hatályban lévő vagy jelen szabályzat előírásait kielégítő légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét ellenőrizni kel. E tekintetben a kémény megfelelőségének igazolásaként az időszakos és érvényes kéményvizsgálati bizonylat is elfogadható."

A 111/2003.(VII. 29.) Korm. rendelet fenti passzusát emelték be a GMBSZ-be, amelyet időközben azonban felváltott az új GET, és végrehajtási rendelete, amely viszont meg sem említi a gázterv nélküli készülékcsere lehetőségét.

GMBSZ KIVONAT

(2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3.

„1. FEJEZET A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE”

„Az ipari és mezőgazdasági célú gázfogyasztó készülékeket tartalmazó gázellátó rendszer esetében jelen előírásokon túlmenően „Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról” 13/2004. (II.13.) GKM rendelet előírásait is alkalmazni kell.

A telephelyi vezetékekre a csatlakozó és a fogyasztói vezetékekre előírtakat kell alkalmazni.

A Szabályzatban foglalt egyes műszaki előírásoktól a vonatkozó jogszabály1 értelmében, indokolt esetben el lehet térni, ha a tervező előzetesen igazolja, hogy a Szabályzat előírásai szerint elérhető műszaki biztonsági szintet más módon biztosította.

A vitás ügyben a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal hoz döntést.

A Szabályzat közzétételét követően a vonatkozó jogszabály2 szerinti engedélyesnek a Szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a vonatkozó jogszabály3 műszaki biztonsági szempontok szerinti tervfelülvizsgálat és a lejárt érvényességű terv ismételt felülvizsgálata során.

A vonatkozó jogszabály2 szerint:

– a legfeljebb azonos teljesítményű,

– azonos működési elvű,

– és a készülékek osztályozása (7.4. sz. melléklet) szerint azonos alcsoportba tartozó gázfogyasztó készülékek cseréje során tervdokumentáció készítése nem szükséges, de a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét arra jogosult szakembernek4 ellenőrizni kell.

Nem a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető berendezéssel rendelkező készülék esetén a meglévő égéstermék elvezető berendezés új gázfogyasztó készülékhez való alkalmasságának igazolásához a kéményseprő-ipari közszolgáltató műszaki felülvizsgálati jegyzőkönyvét az építtetőnek be kell szerezni.

A készülék cserét végző szakember a területileg illetékes elosztói/forgalmazói engedélyest a cseréről köteles tájékoztatni.

1) 11/2004. (II.13.) GKM rendelet a gázcsatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki- biztonsági előírásokról

2) 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

3) 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról

4) 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet A gázszerelők nyilvántartásáról, 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelet a település tervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól,

12/2004 (II. 13.) GKM rendelet a földgáz ellátásban műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról”

Az új GET, és végrehajtási rendelete szűkszavúbban fogalmaz, a hivatkozott 11/2004.(II.13.) GKM rendelet a gázterv nélküli készülékcserét meg sem említi:

A 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról, a rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

1. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

most már, mint Földgázelosztási Szabályzat

„5. Létesítés, tervezés és tervfelülvizsgálat

5.2. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítése, átalakítása esetén kiviteli tervet kell készíteni, kivéve, ha a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet* eltérően rendelkezik. A kiviteli tervet a földgázelosztó felülvizsgálja.”

*a 11/2004.(II.13.) GKM rendelet (mellékelem) a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról (én beszúrásom).

Az új GET végrehajtási rendelete nem tér ki a terv nélküli készülékcsere lehetőségre, tehát értelmezésem szerint a terv nélküli készülékcsere 2009.(I.30.) – tól nem engedélyezett!? Jól értelmeztem???

Utóirat: Eddig is a terv nélküli készülékcsere lehetőségét én „csak” arra az esetre értelmeztem, ha a fogyasztói vezetéket (a készülékcsap előtt) nem kellett átalakítani!!! Jól értelmeztem???

Köszönettel: Marozsán László (MÉGSZ tag)

Bp. 2012.04.16