3. KÖVETELMÉNYEK

3. KÖVETELMÉNYEK

3.1. Általános tervezési követelmény

3.1.1. A tervkészítés során a tervező felelősséggel tartozik:


a) a tervezési cél műszaki megoldással való eléréséért,

b) a műszaki biztonsági szempontok érvényesítéséért,

c) a jogszabályokban előírtak betartásáért,

d) a hivatkozott szabványok alkalmazásáért,

e) az egészségvédelmi előírások betartásáért,

f) a tűzvédelmi előírások betartásáért,

g) a balesetelhárítási és a munkavédelmi,

h) a környezetvédelmi követelmények kielégítéséért és betarthatóságáért,

i) a tervdokumentáció előírt tartalmi követelményeinek teljesítéséért,

j) a tervegyeztetés során tett nyilatkozatok, feltételek érvényre juttatásáért,

k) a földgázelosztó vagy pébégáz forgalmazó által a tervegyeztetés során kötelezően megadott szerelvényezés (gázmérő és nyomásszabályozó típusai, fogyasztói főelzáró helye és típusa) alkalmazásáért, l) a gazdaságossági szempontok érvényesítéséért,

m) azért, hogy a gáz csatlakozóvezetékek kialakítása ne rombolja az építmény, különös tekintettel a műemléki védettség alatt áló épületek homlokzati megjelenítését.

3.1.2. A Szabályzattól eltérő műszaki megoldások követelményei

3.1.2.1. Az e Szabályzatban szereplő műszaki megoldásoktól az e rendeletben foglaltak szerint el lehet térni, ha a Szabályzat alapvető műszaki biztonsági követelményei igazoltan teljesülnek.

3.1.2.2. Az e Szabályzat alapvető műszaki biztonsági követelményeinek teljesülését a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint jogosult tervező vagy szakértő igazolhatja. A földgázelosztó vagy a pébégázforgalmazó az adott tervezési feladatra való jogosultság igazolását előzetesen kérheti a tervezőtől.

a) E Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában az alábbi tervezői kategóriába tartozó tervezők tervei fogadhatók el a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések tervezésénél:

- gépésztervezők [ÉT],

- épületgépészeti tervezők (vezető tervezők) [G],

- gáz- és olajmérnök tervezők (vezető tervezők) [GO].

b) A tervezési költségek csökkentése érdekében elfogadható további jogosultságokat a Magyar Mérnöki Kamara határozza meg.

3.1.2.3. Az igazolás tartalmazza:

- az eltérő műszaki megoldás dokumentációját,

- a műszaki megoldás alkalmazásával kapcsolatos számításokat, kísérleti eredményeket,

- a Szabályzat vonatkozó előírására való hivatkozást,

- az alapvető műszaki biztonsági követelmény teljesülésére tett intézkedéseket,

- a tervező vagy szakértő jogosultságának igazolását.

3.1.2.4. Az alapvető műszaki biztonsági követelményeket teljesítettnek kell tekinteni, ha a tervezett műszaki megoldásra nemzeti szabvány vonatkozik és az teljesül.

3.1.3. A tervdokumentáció tartalmi követelményei

3.1.3.1. A tervezői nyilatkozat (több tervező esetén a tervezett részre vonatkozó) tartalmazza:

a) a létesítmény megnevezését, helyszínét,

b) a terv tárgyára vonatkozó jogszabályok előírásainak és a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó által műszaki biztonsági szempontok alapján felülvizsgált tervvel érintett technológiai utasításainak betartását,

c) a Szabályzattól való eltérés esetén, az eltérés indoklását és a választott megoldás egyenértékűségének igazolásait, (mérési eredmények, szakértői nyilatkozatok, stb.)

d) a tervnek tervezési célra való megfelelőségét,

e) a tervezett létesítmény biztonságos kivitelezhetőségét és az egészséget nem veszélyeztető módon történő üzemeltethetőségét,

f) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közműveket és térszint alatti műtárgyakat a helyszínrajzon az adatszolgáltatásnak megfelelő pontossággal feltüntette,

g) az érintett szakhatósági nyilatkozatokban előírtakat érvényesítette,

h) a tervben szereplő, illetve a betervezett gázfogyasztó készülékek a Magyarországra érvényes tanúsítványokkal, illetve a gyártó megfelelőségi nyilatkozatával rendelkeznek, és azok megfelelnek a gázkészülékek tanúsított típusa egyikének a típus megjelölésével,

i) a gázkészülék tartozékának minősülő, beépítésre tervezett szerkezeti elemek kizárólag a készülék CE tanúsítása szerintiek, a gyártó által előírt tisztító- és ellenőrzőn idomokat a kiviteli terv tartalmazza,

j) az égési levegő ellátó és égéstermék-elvezető szerkezeti elemek megfelelnek a gyártói előírásoknak,

k) a gázkészülék minden részében a kondenzvíz elvezetéséről a gyári előírások szerint gondoskodott, jégdugót a kondenzvíz nem okoz,

l) a tervező eredeti aláírását és a kamarai azonosító számát a jogszabályban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről] előírtaknak megfelelően.

3.1.3.2. A műszaki leírás tartalmazza

a) a tervezési célt,

b) a szállított gáz jellemzőit,

c) a mérés-elszámolás műszaki megoldását,

d) a gázfogyasztó készülékek azonosító adatait, gázterhelését és műszaki adatait,

e) a gáztüzelő berendezések MSZ 12623-85 [Gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelési osztályba sorolása] szabvány szerinti kezelési osztályba sorolását,

f) a tervezési nyomásokat és nyomásfokozatokat,

g) az üzemeltetési hőmérséklet határokat,

h) a tervezett létesítmény helyszínét, a tervrajzokon nem ábrázolható részletek leírását,

i) a tervezési határokat,

j) a csatlakozóvezeték jellemző paramétereit,

k) a felhasználói berendezés paramétereit, valamint ezek meghatározására vonatkozó számításokat,

l) a gázfogyasztó készülékek beépítési feltételeit,

m) a tervtől való bármely eltérés, vagy a terv megváltoztatásának feltételeit, valamint a terv szerinti

állapot későbbi megváltoztatására vonatkozó figyelmeztetéseket és feltételeket, n) a korlátozott élettartamú tartozékok felsorolását az élettartam megjelölésével,

o) a gázfogyasztó készülékek légellátásának, égéstermék elvezetésének hő- és áramlástechnikai méretezését, az alkalmazott elemek gyártó szerinti azonosító adatait, együttműködést a meglevő rendszerrel,

p) a kivitelezésre vonatkozó előírásokat és szükség szerint a tervezett kötések (különös tekintettel a hegesztésre) technológiáját és rendjét, valamint az indokolt tervmagyarázatokat, q) a munkavédelem és az egészségvédelem feltételeinek kielégítését, r) a biztonsági értékelés eredményét,

s) a vonatkozó jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor foglalkoztatásának szükségességét, a koordinátor feladatait az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben,

t) a kivitelezett csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés korrózióvédelmét és állagmegóvását,

u) az érintésvédelem megoldását,

v) a robbanásveszélyes terek alakjának és méreteinek meghatározását,

w) a tűzvédelmi követelményeket, azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,

x) a környezetvédelemi követelményeket, azok teljesítésére vonatkozó megoldásokat,

y) az elvégzendő nyomáspróbák, üzempróbák, próbaüzem és tesztek leírását, azok megfelelőségeinek kritériumait,

z) a meglévő rendszerhez való csatlakozás körülményeit, műszaki megoldását az engedélyessel történt előzetes egyeztetés alapján,

z1) az üzemelő rendszer átalakítását, ideiglenes vagy végleges üzemen kívül helyezését az engedélyessel történt előzetes egyeztetés alapján.

z2) a külső térbe mesterséges kifújással rendelkező berendezéseket, depressziót létrehozó eszközöket, légkezelőket.

3.1.3.3. A tervdokumentációnak a tervezés tárgyától függően a műszaki biztonsági feltételek igazolása érdekében értelemszerűen az alábbi rajzdokumentációkat kell tartalmaznia:

a) Helyszínrajz, amely a szükséges méretarányban tartalmazza:

- a gázellátással érintett ingatlan(ok) címét, helyrajzi számát,

- a tervezés határát, meglévő rendszerhez történő csatlakozás pontját,

- ha a terv az ellátandó ingatlanon kívül más ingatlan(oka)t is érint (átvezetés, szolgalom, védőtávolság) annak/azoknak helyrajzi számát,

- az épületek, létesítmények körvonalrajzát, elhelyezkedésük méreteit,

- a tervezett vezeték nyomvonalát, méretét, anyagát,

- a területen lévő közművek vezetékeinek az adatszolgáltatás pontosságának megfelelően feltüntetett elhelyezkedését,

- a nyomásszabályozó (állomás), gázmérő helyét,

- a vezeték védőtávolságán belül lévő fák helyét,

- a földalatti ismert létesítmények helyét,

- a védelem szükségességét, méretét, anyagát, műszaki megoldását.

- az égéstermék kivezetést a környezetében levő objektumokat, épületeket.

b) Alaprajzok, amelyek általában 1:50 méretarányban tartalmazzák a gázzal ellátott épület (létesítmény) csatlakozó vezetékének és felhasználói berendezésének elhelyezésével érintett és azzal kapcsolatban lévő részeit, ezen belül részletesen:

- a nyílászárók helyét, típusát és légzárási értékét,

- az egyes helyiségek megnevezését,

- a vizes berendezési tárgyak alak- és mérethű helyét,

- a meglevő és beépítésre kerülő gázfogyasztó készülékek helyét, rendeltetését, az MSZ/ CEN/TR

1749 [A gázkészülékeknek az égéstermék-elvezetés módja szerinti osztályozási rendszere] szabvány szerinti típusát, névleges hőterhelését, gázterhelését,

- fürdőkádat vagy zuhanyt tartalmazó helyiségben elhelyezett gázfogyasztó készülék esetében annak villamos védettségét,

- a meglevő és tervezett csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezetékek (adott esetben az épületre szerelt telephelyi vezeték) nyomvonalát, méretét anyagát,

- a szerelvények (anyagátmenetek) helyét, típusát, méretét,

- a nyomásszabályozó (állomás), gázmérő helyét típusát, méretét, teljesítmény adatait,

- a légellátás, szellőzés légmennyiség adatait, szerkezeteit, típus, teljesítmény megjelöléssel

- az égéstermék elvezetés szerkezeteit,

- az égéstermék elvezető berendezés helyét, méretét, a kitorkolás helyzetét a saját és a szomszédos

épületekhez képest,

- a hasadó, illetve hasadó-nyíló felületek helyét, méretét,

- a gázérzékelők, beavatkozó szerkezetek elhelyezését, típusát, üzemi paramétereit,

- a bontás, átalakítás esetén az elbontásra kerülő, a megmaradó és az új vezetékek, gázfogyasztó készülékek egyértelmű megjelölését,

- és minden olyan adatot, ami a terv felülvizsgálatához szükséges.

c) Függőleges csőterv, amely általában 1:50 méretarányban tartalmazza:

- a szinteket és belmagasságukat,

- térszint alatt elhelyezett csatlakozó és/vagy fogyasztói vezetékek takarási mélységét,

- a tervezett gázfogyasztó készülékeket és típus jelölésüket,

- a nyomásszabályozó(állomás), gázmérő/mérési rendszer helyét típusát, méretét, teljesítményadatait,

- a csővezetékek, szerelvények anyagát, méretét, kötésmódját, kapcsolását,

- a gázfogyasztó készülékek, csővezetékek, égéstermék-elvezető szerkezetek szerelési magasságát,

- az égéstermék-elvezető berendezések méretét, anyagát vagy azonosítását, és ha értelmezhető, a hatásos magasságát.

d) Részletrajzok az értelmezéshez szükséges méretarányban mindazon esetben, amikor nem minősített vagy gyártói nyilatkozattal rendelkező szerkezetek kerülnek beépítésre - a legyártáshoz szükséges méretekkel.

További részletrajzok szükség esetén:

- villámvédelmi terv,

- elektromos reteszelési terv,

- légellátási-szellőzési terv,

- az égéstermék-elvezetés terve,

- a nyomásszabályozó(állomás) és gázmérő telepítési rajzai.

3.1.3.4. A tervhez csatolni kell:

a) a tervvel érintett területen található közművek üzemeltetőinek nyilatkozatait,

b) a meglévő égéstermék elvezető berendezés(ek) esetén a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató hozzájáruló nyilatkozatait, a gázfogyasztó készülékkel együtt tanúsított égéstermék elvezető berendezések kivételével abban az esetben, ha az nem a már meglévő épülethez tartozó égéstermék elvezető berendezésben került kialakításra.

3.1.4. Tervfelülvizsgálat

a) A csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét - a kivitelezés megkezdése előtt - be kell nyújtani a földgázelosztóhoz, illetve pébégáz forgalmazóhoz műszaki biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra. A kivitelezést a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó kivitelezésre alkalmas nyilatkozatának keltétől számított 2 éven belül sikeres műszaki biztonsági ellenőrzéssel be kell fejezni.

b) A kivitelezhetőségre vonatkozó nyilatkozat érvényessége meghosszabbítható, ha az ismételt benyújtáskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek megfelel.

3.1.5. Ha a földgázelosztó vagy a pébégáz forgalmazó által felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak minősített tervtől eltérés válik szükségessé, akkor a tervet módosítani kell. A tervet a tervező módosíthatja. Ha a módosítás nem érint műszaki biztonsági feltételeket, a tervező az elvégzett módosítást dátummal látja el és aláírja. Minden más esetben a módosított tervet újra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz vagy a pébégáz forgalmazóhoz műszaki biztonsági felülvizsgálatra.

3.1.6. A tervdokumentációtól eltérni a tervező írásos hozzájárulásával szabad. Amennyiben az eltérés műszaki biztonsági feltételt is érint, a tervező köteles a földgázelosztótól vagy a pébégáz forgalmazótól ismételt tervfelülvizsgálatot is kérni. Az eltérések műszaki biztonsági szempontok szerint indokolt eseteit táblázatosan a 7.6. szakasz tartalmazza.

3.1.7. A szintetikus földgáz (SNG) közvetlen tüzeléstechnikai alkalmazása esetén a pébégáz-ellátásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokat (Szabályzat 3.3. szakasz) kell betartani, mivel a szintetikus földgáz relatív sűrűsége minden esetben 1-nél nagyobb; a csúcsfedező gáz (PSG) tüzeléstechnikai alkalmazása esetén, ha a földgáz keverési aránya legalább 70 %, akkor a vezetékes földgáz¬szolgáltatásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokat (Szabályzat 3.2. szakasz) betartani, mivel a csúcsfedező gáz relatív sűrűsége kellő biztonsággal 1-nél kisebb; ha a csúcsfedező gázban a bekevert földgáz aránya 70 %-nál kisebb, akkor a pébégáz-ellátásban alkalmazott műszaki biztonsági előírásokat (Szabályzat 3.3. szakasz) kell betartani, mivel a csúcsfedező gáz relatív sűrűsége kellő biztonsággal nem lesz 1-nél kisebb.

vissza a tartalomjegyzékhez